Είδη αξιογράφων

Με τη συγκεκριμένη επιλογή, σχεδιάζετε τα είδη των αξιογράφων.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» . Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε είδος είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του είδους αξιογράφων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του είδους.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του είδους αξιογράφων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του είδους.
 Τύπος αξιογράφου: Ορίζετε τον τύπο αξιογράφου. Μπορείτε να επιλέξετε: εισπρακτέο ή πληρωτέο.
 Επιτόκιο: Εισάγετε το ποσοστό του επιτοκίου προεξόφλησης.
 Ημέρες χάριτος: Εισάγετε της ημέρες χάριτος που αφορούν το υπολογισμό των τόκων.
 Λογαριασμός: Εισάγετε τον κωδικό Γενικής Λογιστικής που συνδέεται με το είδος του αξιογράφου.

.

.