Βιβλίο αποθήκης κατά είδος

Η συγκεκριμένη επιλογή σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του βιβλίου αποθήκης κατά είδος για την περίοδο που επιθυμείτε.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε ένα από τα επιλεχθέντα είδη απεικονίζονται οι ποσότητες και οι αξίες απογραφής, αγορών, λοιπών εισαγωγών, πωλήσεων, λοιπών εξαγωγών και υπολοίπου καθώς και το κόστος πωληθέντων και το μικτό αποτέλεσμα.

Η μορφή του κωδικού των ειδών ορίζεται από σχετική παράμετρο στην εργασία (Οργάνωση – Παράμετροι – Αποθέματα), από προεπιλογή στην εκτύπωση εμφανίζεται ως κωδικός των ειδών ο λογαριασμός αποθεμάτων της αναλυτικής λογιστικής και του είδους.

.