Από ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την μεταφορά των δεδομένων από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ στο Capital.

.

Αρχικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι:

.

 Έλεγχος των δεδομένων με τις εργασίες (Οργάνωση – Service tools – Service αρχείων και Service παραστατικών).
 Στα σταθερά στοιχεία των πελατών και των προμηθευτών ΔΕΝ θα πρέπει να είναι δηλωμένη ως «Χώρα» η ΕΛΛΑΔΑ. Αν υπάρχει θα πρέπει να αφαιρεθεί.
 Στα σταθερά στοιχεία των πελατών και των προμηθευτών ΔΕΝ θα πρέπει να είναι δηλωμένο ως «Νόμισμα» το ΕΥΡΩ.
 Αν στους κωδικούς (ειδών, πελατών, προμηθευτών κλπ) χρησιμοποιούνται γράμματα (κάτι που δεν προτείνεται από την Unisoft) τότε θα πρέπει αυτά να είναι αποκλειστικά λατινικοί χαρακτήρες. Αν υπάρχουν κωδικοί με ελληνικούς χαρακτήρες, προτείνεται η αλλαγή τους πριν την μεταφορά των δεδομένων στο Capital.
 Στα σταθερά στοιχεία των ειδών που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το ειδικό χαρακτηριστικό 20 – «Είδος παροχής υπηρεσίας».
 Έλεγχος του σχεδιασμού (flags) των κινήσεων αποθήκης, κινήσεων πελατών, κινήσεων προμηθευτών και ειδών αξιογράφου, μέσω της εργασίας (Οργάνωση – Παράμετροι – Σχεδιασμοί κινήσεων), ώστε να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν αντίστοιχες κινήσεις στο Capital.

.

Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΝ μεταφέρονται τα serial numbers των ειδών και τα σχετικά έγγραφα (σε όλα τα αρχεία).

.

Στο Capital θα πρέπει να δημιουργηθεί νέα εταιρία – χρήση για την τελευταία χρήση που υπάρχει στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

.

Αν θεωρήσουμε ότι η τρέχουσα χρήση του ΚΕΦΑΛΑΙΟ είναι 01/01/2019 – 31/12/2019 τότε, στο Capital μέσω της εργασίας (Οργάνωση – Εταιρίες / Χρήσεις – Δημιουργία νέας εταιρίας – χρήσης), δημιουργούμε μία νέα εταιρία και χρήση με ημερομηνία έναρξης την 1/1/2019.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Aν θελήσουμε να μεταφέρουμε στο Capital και προηγούμενες χρήσεις από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ π.χ. από το 2018 έως το 2016, μέσω της ίδιας εργασίας (Οργάνωση – Εταιρίες / Χρήσεις – Δημιουργία νέας εταιρίας – χρήσης), επιλέγουμε την δημιουργία «Νέας χρήσης» στην τρέχουσα εταιρία δηλώνοντας αυτή την φορά την ημερομηνία έναρξης και λήξης της κάθε χρήσης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\2.png

.

Συνεχίζουμε μέσω της εργασίας (Οργάνωση – Εταιρίες/Χρήσεις – Οριακές ημερομηνίες) για να ορίσουμε ως οριακή ημερομηνία την 31/12 της προηγούμενης χρήσης από αυτή που δημιουργούμε π.χ. αν για την χρήση του 2019 ορίζουμε την 31/12/2018.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\3.png

.

Για να ξεκινήσει το migration μεταβαίνουμε στην εργασία (Οργάνωση – Εταιρίες/Χρήσεις – Data migration – Από ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP). Στην πρώτη της εργασίας συμπληρώνετε στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\4.png

.

 Φάκελος εγκατάστασης: Από τις τελείες που υπάρχουν στο δεξί άκρο του πεδίου γίνεται η αναζήτηση του φακέλου από τον οποίο θα μεταφερθούν τα δεδομένα.
 Χρήστης: Το πεδίο συμπληρώνεται με το όνομα του χρήστη του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του χρήστη του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
 Επιλογή εταιρίας: Επιλέξτε την εταιρία από την οποία θα μεταφερθούν τα δεδομένα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

.

Επιλέξτε «Έλεγχο σύνδεσης» και στην συνέχεια «Επόμενο».

.

Η επόμενη οθόνη «Αντιστοιχήσεις» αναφέρεται στην αντιστοίχηση κάποιων δεδομένων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ με αυτά στο Capital. Επίσης, εδώ καθορίζετε και τι θα μεταφερθεί.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\5.png

.

 Για την συμπλήρωση των πεδίων (ΕΦΚ ειδών, Ειδικός φόρος ειδών, Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 1 & 2 και Απαλλαγή ΦΠΑ) καθορίστε τους κωδικούς στο Capital που αντιστοιχούν σ’ αυτούς του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
 Καθορίστε αν στον πίνακα των «Υποκαταστημάτων» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ υπάρχει το «Κεντρικό».
 Καθορίστε τους τύπους των δεδομένων που θα μεταφερθούν από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

.

Σημειώσεις

 Οι μεταφορές που θα γίνουν αφορούν κινήσεις και όχι παραστατικά.
 Οι κινήσεις ειδών – υπηρεσιών που μεταφέρονται είναι αυτές που επηρεάζουν εισαγωγές, εξαγωγές, ποσότητες και αξίες.
 Στο Capital η διαχείριση ειδών και υπηρεσιών είναι διακριτή, έτσι οι υπηρεσίες που ήταν περασμένες στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ σαν είδη με ειδικό χαρακτηριστικό 20 – «Είδος παροχής υπηρεσιών», μεταφέρονται στο CAPITAL σαν υπηρεσίες.
 Μεταφέρονται οι κινήσεις πελατών – προμηθευτών που επηρεάζουν χρέωση, πίστωση και απογραφή.
 Μεταφέρονται μόνο τα εκκρεμή αξιόγραφα των πελατών και των προμηθευτών.
 Θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα μόνο των ανεκτέλεστων ή των μερικώς εκτελεσμένων παραγγελιών των πελατών και των προμηθευτών.
 Αν η μεταφορά γίνεται για την έναρξη χρήσης με το Capital, προτείνεται να μην ζητήσετε την μεταφορά του λογιστικού σχεδίου και των άρθρων λογιστικής. Το λογιστικό σχέδιο του Capital έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα και η σχεδίαση της σύνδεσης με την Γενική Λογιστική δημιουργεί τα κατάλληλα άρθρα.

.

Στην σελίδα «Αντιστοίχιση λογιστικών κατηγοριών ειδών» που απεικονίζεται παρακάτω η συμπλήρωση των πεδίων δεν είναι υποχρεωτική.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\6.png

.

Αντιθέτως, η αντιστοίχηση των κινήσεων αποθήκης, υπηρεσιών, πελατών, προμηθευτών, και παραγγελιών είναι υποχρεωτική. Στην στήλη «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» εμφανίζονται οι κωδικοί κίνησης που έχουν χρησιμοποιηθεί. Στην στήλη «Capital B.O.S» εισάγετε τον κωδικό κίνησης που αντιστοιχεί σ’ αυτόν του ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Αν το παραστατικό που επιλέξατε δεν είναι συμβατό, η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\7.png

.

Επίσης, δεν είναι υποχρεωτική η αντιστοίχηση των αξιογράφων και των άρθρων λογιστικής.

.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δεδομένων προκύπτει ένα αρχείο .log με την αναφορά στις εργασίες που εκτελέστηκαν και τυχόν προβλήματα που προέκυψαν. Το αρχείο αποθηκεύεται στον τοπικό δίσκο, στο φάκελο «C:\ProgramData\Capital\LogFiles».

.

Expert mode

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\8.png

.

Αν χρειαστεί να επαναληφθεί ή να γίνει επιλεκτική μεταφορά δεδομένων, στις έμμεσες εργασίες [F10] υπάρχει η επιλογή «Expert mode». Προτείνεται η διαγραφή στο Capital εγγραφών για τις οποίες θα επαναληφθεί η μεταφορά από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

.

Αν ενεργοποιηθεί το «Expert mode» δεν γίνονται έλεγχοι ούτε για τον αν έχουν αντιστοιχηθεί όλοι οι κωδικοί κίνησης του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ούτε για τις παραμέτρους που πρέπει να έχουν αυτοί που θα αντιστοιχηθούν.

.

Έτσι, αν για κάποια κίνηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που ενημερώνει αξίες και ποσότητες δεν υπάρχει η αντίστοιχη στο Capital μπορείτε, ξεκινώντας την διαδικασία του data migration με expert mode, αρχικά να αντιστοιχίσετε την κίνηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟY με κάποια που να ενημερώνει μόνο αξίες στο Capital και στην συνέχεια ξανακάνοντας data migration επιλέγουμε πάλι την ίδια κίνηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και την αντιστοιχίζουμε με κάποια που ενημερώνει μόνο ποσότητες στο Capital.

.

Σημείωση

Στο Capital μεταφέρονται μόνο οι κωδικοί κίνησης που έχουν αντιστοιχηθεί. Αν υπάρχουν κύρια αρχεία με εγγραφές (περισσότερες από μία), τότε το data migration παρακάμπτει τα στάδια με τις παραμέτρους, τους βοηθητικούς πίνακες και τα κύρια αρχεία, και προχωρά κατευθείαν σε κινήσεις και παραστατικά.

.

.