Έσοδα – Έξοδα

Χρησιμοποιήστε την εργασία για τον καθορισμό των παραμέτρων που αφορούν τους λογαριασμούς Εσόδων – Εξόδων.

.

Γενικά

 Μάσκα κωδικού: Καθορίστε την μορφή κωδικού των λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων με μέγιστο αριθμό χαρακτήρων εικοσιπέντε (25). Οι κωδικοί μπορεί να είναι αριθμητικοί (δηλώνονται με «D» και «d» για να ορισθεί το μήκος του μικρότερου αποδεκτού κωδικού).

Προχωρήστε με την δημιουργία των ομάδων του κωδικού συμπληρώνοντας το πλήθος των χαρακτήρων του κωδικού που συμμετέχει στην ομαδοποίηση.

 Έλεγχος μοναδικότητας βοηθητικού κωδικού: Επιλέξτε αν θα ελέγχεται ή όχι η μοναδικότητα του βοηθητικού κωδικού του λογαριασμού.
 Εξαίρεση από την αναζήτηση λογαριασμών με απαγόρευση: Ορίστε αν θα εξαιρούνται ή όχι από την αναζήτηση των λογαριασμών εκείνοι που υπόκεινται σε έλεγχο των κινήσεων.
 Εμφάνιση σχολίων κατά την επιλογή λογαριασμού: Ορίστε αν θα εμφανίζονται ή όχι τα σχόλια του λογαριασμού κατά την επιλογή του.
 Αυτόματη αντιγραφή των λογαριασμών στις εταιρίες: Καθορίστε τις εταιρίες που θα γίνει αντιγραφή των λογαριασμών.
 Η αντιγραφή σε άλλες εταιρίες περιλαμβάνει: Καθορίστε αν η αντιγραφή σε άλλες εταιρίες θα αφορά μόνο τις νέες εγγραφές ή τις μεταβολές ή και τα δύο.

.

Παραστατικά Εσόδων – Εξόδων

 Διαδοχικές εγγραφές: Ορίστε αν θα επιτρέπονται ή όχι οι διαδοχικές νέες εγγραφές στα σχετικά παραστατικά. Αν δηλαδή μετά την καταχώρηση κάποιου παραστατικού η εφαρμογή θα προτείνει νέα καταχώρηση με την ίδια σειρά παραστατικού.
 Μεταβολή παραστατικών από το εμπορικό: Ορίστε αν θα επιτρέπεται ή όχι η μεταβολή των σχετικών παραστατικών από την εμπορική διαχείριση.

.

Περιγραφές πεδίων

Ορίστε την περιγραφή, την ετικέτα και τον τίτλο κάθε πεδίου. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών.

.

Αθροιστές

Η εφαρμογή σας παρέχει την δυνατότητα να καθορίσετε για κάθε έναν από τους διαθέσιμους 16 αθροιστές που υπάρχουν, το πεδίο βάση του οποίου θα ενημερώνονται και να δηλώσετε αν τα στοιχεία τους θα μεταφέρονται από την μία χρήση στην άλλη. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των λογαριασμών.

.

Προηγούμενο

Αξιόγραφα