Καταστάσεις serial number

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε τον πίνακα καταστάσεων των serial numbers. Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα στοιχεία του είδους όταν ορίζετε πως αυτό έχει ειδική διαχείριση σε serial number. Για κάθε ομάδα δηλώστε κωδικό, περιγραφή και τυχόν συνδεδεμένη προηγούμενη κατάσταση.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

.

Προηγούμενο

Κατηγορίες e-shop