Εικόνα αποθεμάτων

Η εργασία προβάλει την στατιστική, οικονομική παρουσίαση των αποθεμάτων.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Τα δεδομένα διαμορφώνονται από τα κριτήρια που θα εφαρμόσετε (υποκατάστημα, αποθηκευτικός χώρος και χρονική περίοδο). Για την πολλαπλή επιλογή μηνών, υποκαταστημάτων και αποθηκευτικών χώρων πατήστε [Ctrl] και με αριστερό κλικ ορίστε τις επιλογές σας.

Οι πληροφορίες που προβάλλονται αφορούν:

 την αξία απογραφής
 το κόστος υπολοίπου
 την αξία πώλησης υπολοίπου
 τον μέσο χρόνο αποθήκευσης
 την μέση ηλικία υπολοίπου
 την αξία αγορών και πωλήσεων
 την αξία εκπτώσεων αγορών και πωλήσεων και ποσοστό της μέσης έκπτωσης κάθε κατηγορίας
 το κόστος πωληθέντων
 το μικτό αποτέλεσμα
 το ποσοστό του μικτού κέρδους και
 την αξία πωλήσεων.

Τα δεδομένα της παρουσίασης μπορούν:

 να σταλούν προς εκτύπωση, επιλογή «Εκτυπωτής»
 να αποθηκευτούν σε αρχείο PDF, επιλογή «Σε αρχείο..»

Για ανανέωση των δεδομένων επιλέξτε «Εκτέλεση». Ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl + Alt +S] παρουσιάζει συνοπτικά ή αναλυτικά τις αξίες ενώ ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl +Alt +C] παρουσιάζει τα συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης.

.

Προηγούμενο

Εξερεύνηση κινήσεων