Κινήσεις παγίων

Γενικά

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της κίνησης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της κίνησης (π.χ. Τιμολόγιο – Δ. Αποστολής (Αγορά), Δελτίο Αποστολής (Αγορά) κτλ.). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.
 Τύπος κίνησης: Επιλέξτε τον σχετικό τύπο κίνησης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.

Σύμφωνα με τον τύπο κίνησης που θα επιλέξετε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα συμπληρώνονται τα επόμενα πεδίου που αναφέρονται στη δημιουργία οντότητας, στις ποσότητες ένταξης, μειώσεων και απωλειών, στις αξίες ένταξης, πιστωτικών, χρεωστικών, μειώσεων, απωλειών και αποσβέσεων, στις αναπροσαρμογές εύλογης αξίας, στις αποσβέσεις αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας, τις απομειώσεις, την αντιστροφή απομειώσεων, στις μειώσεις αποσβέσεων και στις εκκρεμείς ποσότητες αγορών και πωλήσεων.

.

Παράμετροι

 Κωδικός κίνησης σε υποκατάστημα: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Κωδ. κίνησης αποσβέσεων εύλογης αξίας: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Κωδ. Κίνησης μειώσεων αποσβέσεων: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.

.

Έλεγχοι

 Οριακή ημερομηνία: Επιλέξτε την ημερομηνία που θα λειτουργεί ως φραγή σε μεταβολές – διαγραφές ή και σε νέες καταχωρήσεις κινήσεων που αφορούν ημερομηνίες μέχρι και τη συγκεκριμένη. Οι οριακές ημερομηνίες καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Εταιρίες/Χρήσεις – Οριακές ημερομηνίες). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.
 Έλεγχος ημερομηνίας: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας καταχώρησης της κίνησης. Μπορείτε να ορίσετε σαν ημερομηνία καταχώρησης την ημερομηνία εισόδου στην εφαρμογή ή την ημερομηνία του συστήματος.
 Έλεγχος ποσότητας: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ποσότητας των παγίων. Μπορείτε να ορίσετε απαγόρευση των μηδενικών ή των αρνητικών ποσοτήτων ή να επιτρέπονται μόνο οι θετικές.
 Έλεγχος τιμής: Ορίστε αν θα γίνεται έλεγχος της τιμής των ειδών και με ποιον τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση).
 Έλεγχος αξίας: Ορίστε αν θα γίνεται έλεγχος της αξίας των παγίων. Μπορείτε να ορίσετε απαγόρευση μηδενικών ή αρνητικών αξιών ή να επιτρέπονται μόνο οι θετικές.
 Καταχώριση μόνο από παρ/κά: Ορίστε αν η καταχώρηση της συγκεκριμένης κίνησης θα γίνεται ή όχι μόνο από το κύκλωμα των παραστατικών.

.

Ενημέρωση λογιστικής

 Σύνδεση με την λογιστική: Επιλέξτε τον σχεδιασμό που αφορά την σύνδεση με την λογιστική.
 On line ενημέρωση: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι on line ενημέρωση της λογιστικής.
 Λογαριασμός: Επιλέξτε τον λογαριασμό που χρησιμοποιείται για την δημιουργία άρθρων λογιστικής με βάση την σύνδεση που δηλώσατε.

.

Αθροιστές χρήστη

Δηλώστε αν οι αθροιστές χρήστη θα ενημερώνονται ή όχι και με ποιον τρόπο (αύξηση ή μείωση) κατά την καταχώρηση της κίνησης.

.

.