Ευρετήριο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ευρετηρίου των παγίων. Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε πάγιο είναι:

 ο κωδικός,
 η περιγραφή,
 το χαρακτηριστικό 1 & 2,
 η λογιστική κατηγορία και
 η μονάδα μέτρησης.

Ο κωδικός του παγίου λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.