Κατάσταση ελέγχου

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της κατάστασης των παραστατικών αγοράς για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από προεπιλογή για κάθε παραστατικό προβάλλονται τα παρακάτω στοιχεία:

 η ημερομηνία και ο κωδικός του
 ο κωδικός και η επωνυμία προμηθευτή
 η καθαρή αξία
 η αξία των άλλων εξόδων
 η αξία Φ.Π.Α.
 το πληρωτέο ποσό
 ο κωδικός, η περιγραφή και η μονάδα μέτρησης των ειδών
 ο αποθηκευτικός χώρος
 η ποσότητα ειδών
 η τιμή μονάδος
 το ποσοστό έκπτωσης και
 η συνολική αξία κάθε είδους.

.

Προηγούμενο

Ευρετήριο

Επόμενο

Ημερολόγιο