Αρνητικά υπόλοιπα

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των αρνητικών υπολοίπων των ειδών μέχρι την δοτή ημερομηνία.

Για κάθε είδος παρουσιάζονται τα παρακάτω στοιχεία:

 ο κωδικός,
 η περιγραφή,
 η μονάδα μέτρησης,
 η ημερομηνία που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά αρνητικό υπόλοιπο και
 το αρνητικό υπόλοιπο.

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.