Συναλλαγματικές διαφορές

Η εργασία δημιουργεί κινήσεις σε τοπικό νόμισμα αποτιμώντας τις υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. (Υπόλοιπο σε Ξ.Ν. του συναλλασσόμενου), με βάση την ισοτιμία του νομίσματος στο τέλος της χρήσης.

.