Καρτέλες

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των καρτελών των προμηθευτών βάση του κωδικού συσχέτισής τους. Ανά κωδικό συσχέτισης προβάλλονται τα παρακάτω στοιχεία των κινήσεων: η ημερομηνία, το παραστατικό, ο κωδικός κίνησης, η αιτιολογία, η αξία χρέωσης ή πίστωση, ανάλογα με τον τύπο της κίνησης και την αξία υπολοίπου όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε κίνηση. Τα παραστατικά λειτουργούν σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων της σχετικής κίνησης

.

Προηγούμενο

Ισοζύγιο