Παράλειψη καταχώρησης

Η εκτύπωση εμφανίζει κατά ημερομηνία τις εγγραφές myDATA που δεν έχουν αντιστοιχιστεί με παραστατικό αγοράς.