Ανάλυση λογαριασμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση των λογαριασμών της γενικής λογιστικής που αντικρίζονται στην αναλυτική λογιστική. Για κάθε λογαριασμό προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 ο κωδικός και η περιγραφή του αντικριζόμενου,
 το μοντέλο ανάλυσης,
 ο κωδικός και η περιγραφή των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής με του οποίους συσχετίζεται και
 το ποσοστό συμμετοχής των λογαριασμών αυτών.

.