Περίοδοι χρήσης

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να καθορίσετε τις περιόδους της διαχειριστικής χρήσης. Οι περίοδοι ορίζονται σε μηνιαία βάση . Η ημερομηνία έναρξης και λήξης συμπληρώνεται από την εφαρμογή πατώντας το πλήκτρο «Tab». Ο χρήστης εισάγει μόνο το όνομα της περιόδου χρήσης στο πεδίο «Περιγραφή». Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.

Για την δημιουργία νέας περιόδου επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει.

.