Κινήσεις λογαριασμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να προβάλλετε τις κινήσεις των λογαριασμών λογιστικής. Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες των κινήσεων των λογαριασμών.

 Έμμεσα στοιχεία λογαριασμού [F2], προβάλλονται τα πλήρη στοιχεία του λογαριασμού.
 Έμμεσα στοιχεία σχετικής εγγραφής [F7], προβάλλεται το σχετικό άρθρο λογιστικής.

.

.