Απογραφή κατά Α.Χ.

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της απογραφής των ειδών σας κατά αποθηκευτικό χώρο. Καθορίστε αν επιθυμείτε να συμπεριλαμβάνονται τα είδη με μηδενική απογραφή.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Ανά αποθηκευτικό χώρο εμφανίζονται:

 ο κωδικός και περιγραφή των ειδών,
 το ποσοστό ΦΠΑ,
 η μονάδα μέτρησης των ειδών και
 η ποσότητα και η αξία απογραφής.

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.