Γενικές παράμετροι

Γενικά

Σελίδα «1»

Χρησιμοποιήστε την εργασία για τον προσδιορισμό των βασικών στοιχείων λειτουργίας της εφαρμογής συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία.

 • Χώρα: Εισάγετε τον κωδικό της χώρας που βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Χώρες).
 • Κύριο νόμισμα: Εισάγετε το επίσημο νόμισμα στο οποίο θα τηρούνται τα βιβλία της εταιρίας, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Νομίσματα).
 • Δευτερεύων νόμισμα: Εισάγετε το δευτερεύον νόμισμα στο οποίο θα τηρούνται τα βιβλία της εταιρίας, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προ προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Νομίσματα).
 • Κύρια γλώσσα: Εισάγετε την κύρια γλώσσα συναλλαγών της εταιρίας, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Γλώσσες).
 • Λογιστική διαχείριση: Εισάγετε το είδος λογιστικής διαχείρισης της εταιρίας (καμία ή έσοδα – έξοδα ή γενική λογιστική), επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 • Έλεγχος λήψης backup (ημέρες): Εισάγετε το χρονικό διάστημα σε μέρες που θα γίνεται η λήψη του αντιγράφου ασφαλείας.
 • Όνομα αρχείου backup: Ορίστε το όνομα που θα έχει το αρχείο backup. Ο καθορισμός του πεδίου υπερτερεί της default ονομασίας που δίνει η εφαρμογή στα αρχεία backup.
 • Θέμα (υποχρεωτικό): Επιλέξτε το χρώμα του θέματος της επιφάνειας εργασίας της εφαρμογής, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 • Μεταβολή σειράς παραστατικών: Καθορίστε αν θα επιτρέπεται ή όχι η αλλαγή της «Σειράς» στα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί.
 • Μήκος αριθμού παραστατικών: Καθορίστε ο μήκος των αριθμητικών στοιχείων του παραστατικού.
 • Ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ: Εισάγετε το ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ).
 • Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ άρθρου 39β: Ορίστε αν ισχύει ή όχι το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ άρθρου 39β.
 • Δικαιώματα χρηστών σε υποκ/τα: Ορίστε αν θα εφαρμόζονται ή όχι τα δικαιώματα των χρηστών σε υποκαταστήματα.
 • Δικαιώματα χρηστών σε σειρές: Ορίστε αν θα εφαρμόζονται ή όχι τα δικαιώματα των χρηστών στις σειρές κινήσεων, παραστατικών, ειδών αξιογράφων, φακέλων κοστολόγησης και άρθρων λογιστικής.

 

Σελίδα «2»

 • Κατηγορία οντότητας (Ε.Λ.Π.): Δηλώστετην κατηγορία που ανήκει η εταιρία σαν οντότητα, βάση μεγέθους, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.
 • Αυτοματισμοί διαβίβασης: Η ενεργοποίηση της παραμέτρου αφορά την ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών με την χρήση του φορολογικού μηχανισμού Tax Manager.
 • Απενεργοποίηση της online ενημέρωσης λογιστικής (Ν/Ο): Καθορίζεται αν θα γίνεται online ενημέρωση της λογιστικής.

 

Σελίδα «Φάκελοι»

 • Φάκελος εικόνων: Δηλώστε το μονοπάτι του φακέλου που αποθηκεύονται οι εικόνες.
 • Φάκελος εγγράφων: Δηλώστε το μονοπάτι του φακέλου που αποθηκεύονται τα έγγραφα.
 • Φάκελος imports: Δηλώστε το μονοπάτι του φακέλου που αποθηκεύονται τα imports.
 • Φάκελος παραστατικών: Δηλώστε το μονοπάτι του φακέλου που αποθηκεύονται τα παραστατικά.
 • Όνομα παραστατικών: Καθορίστε τα στοιχεία που θα καθορίζουν το όνομα του παραστατικού.
 • Φάκελος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ERP: Δηλώστε το μονοπάτι του φακέλου που βρίσκονται τα δεδομένα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ERP.

 

Σελίδα «Δεκαδικά»

Ορίστε το πλήθος το δεκαδικών ψηφίων που θα εμφανίζονται στα αριθμητικά πεδία και αφορούν ποσότητες, ποσοστά, βάρος, όγκο και αξίες.

 

Εκτυπώσεις

Σελίδα «1»

Καθορίζετε τα μήκη των παρακάτω πεδίων όταν εμφανίζονται στις εκτυπώσεις. Η τιμή των πεδίων προτείνεται στο καθορισμό του πλάτους των στηλών των εκτυπώσεων. Τα πεδία αναφέρονται:

 • στη περιγραφή των ειδών, των λογαριασμών, των παγίων και των πινάκων,
 • στην ονομασία των πελατών και των προμηθευτών,
 • στο κωδικό των πινάκων και
 • στα αριθμητικά πεδία των ποσοτήτων, των τιμών, των αξιών και των ποσοστών.

 

Σελίδα «Χ/Μ»

Για τα είδη του έχουν διαχείριση σε χρώμα/μέγεθος καθορίστε τις παρακάτω παραμέτρους.

 • Εκτύπωση σαν στήλες: Επιλέξτε αν οι στήλες της εκτύπωσης θα αναφέρονται στα μεγέθη ή στα χρώματα.
 • Πλήθος στηλών εκτύπωσης: Ορίστε το πλήθος των στηλών εκτύπωσης που αναφέρονται στα μεγέθη ή στα χρώματα ανάλογα με την τιμή που ορίσατε στο παραπάνω πεδίο.
 • Μήκος εκτύπωσης ποσοτήτων: Ορίστε το μήκος των πεδίων που αναφέρονται στην ποσότητα.
 • Εκτύπωση της περιγραφής των χρωμάτων: Δηλώστε αν θα εκτυπώνεται ή όχι η περιγραφή των χρωμάτων.
 • Εκτύπωση χρωμάτων με μηδενική ποσότητα: Δηλώστε αν θα εκτυπώνονται ή όχι τα χρώματα με μηδενική ποσότητα.
 • Εκτύπωση συνόλων ανά χρώμα: Δηλώστε αν θα εκτυπώνονται τα σύνολα ανά χρώμα.
 • Εκτύπωση της περιγραφής των μεγεθών: Δηλώστε αν θα εκτυπώνεται ή όχι η περιγραφή των μεγεθών.
 • Εκτύπωση μεγεθών με μηδενική ποσότητα: Δηλώστε αν θα εκτυπώνονται ή όχι τα μεγέθη με μηδενική ποσότητα.
 • Εκτύπωση συνόλων ανά μέγεθος: Δηλώστε αν θα εκτυπώνονται τα σύνολα ανά μέγεθος.

 

Σελίδα «Σε αρχείο»

Σχετικά με την αποθήκευση των εκτυπώσεων σε αρχείο συμπληρώστε τις παρακάτω παραμέτρους.

 • Φάκελος αποθήκευσης αρχείων: Ορίστε το μονοπάτι του φακέλου αποθήκευσης των αρχείων.
 • Υποχρεωτικός: Δηλώστε αν είναι ή όχι υποχρεωτική η αποθήκευση των αρχείων εκτύπωσης.
 • Άνοιγμα των αρχείων μετά την αποθήκευση: Επιλέξτε ποια κατηγορία αρχείων μετά στην αποθήκευση θα ανοίγουν χωρίς ερώτηση.
 • Αποστολή εκτύπωσης με email: Καθορίστε την μορφή των αρχείων εκτύπωσης που θα στέλνονται με email.
 • Τμήματα εκτύπωσης σε Excel: Όταν μια εκτύπωση αποτελείται από δύο τμήματα, καθορίστε τον τρόπο εκτύπωσης της σε αρχείο MS Excel (το ένα δίπλα στο άλλο ή το ένα κάτω από το άλλο).
 • Κλειδί Excel: Καθορίστε το κωδικό πρόσβασης για το άνοιγμα των αρχείων σε μορφή Excel.
 • Απαγόρευση επιλογών PDF: Ορίστε τυχόν απαγορεύσεις (επεξεργασία, αντιγραφή, εκτύπωση) που ισχύουν για τα αρχεία σε μορφή PDF.
 • Κλειδί PDF: Καθορίστε το κωδικό πρόσβασης για το άνοιγμα των αρχείων σε μορφή PDF.
 • Αρχεία ASCII με διαχωριστικό χαρακτήρα: Δηλώστε αν τα αρχεία ASCII θα χρησιμοποιηθούν ή όχι διαφορετικοί χαρακτήρες για τον διαχωρισμό των πεδίων.
 • Διαχωριστικός χαρακτήρας: Αν η τιμή του προηγούμενου πεδίου είναι «ΝΑΙ» επιλέξτε τον τύπο του διαχωριστικού χαρακτήρα που θα χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των πεδίων σε ένα αρχείο ASCII.
 • Χωρίς κενή στήλη μεταξύ των πεδίων: Δηλώστε αν θα υπάρχει ή όχι κενή στήλη μεταξύ των πεδίων του αρχείου ASCII.
 • Φορμάρισμα αριθμών: Καθορίστε την εμφάνιση των αριθμών σε αρχείο ASCII. Η τιμή “default” αναφέρεται στην τιμή του πεδίου «Εμφάνιση αριθμών» (Οργάνωση > Service > System parameters).

 

Σελίδα «4»

 • Σετ χαρακτήρων αρχείων ASCII: Δηλώστε ποιο σετ χαρακτήρων θα χρησιμοποιηθεί στα αρχεία ASCII.
 • Σετ χαρακτήρων αρχείων TEXT: Δηλώστε ποιο σετ χαρακτήρων θα χρησιμοποιηθεί στα αρχεία TEXT.

 

Internet / Mail / SMS

Αναφορικά με τις εργασίες της εφαρμογής που πραγματοποιούνται με την χρήση internet συμπληρώστε τις παρακάτω παραμέτρους.

Σελίδα «1»

 • Χρήστης e-Services: Ορίστε τον χρήστη που θα έχει πρόσβαση στην υπηρεσία e-Services.
 • Κλειδί e-Services: Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία e-Services.
 • Ενεργά myDATA: Ενεργοποιείστε ή απενεργοποιεί την διαχείριση των εργασιών myDATA.
 • Χρήστης myDATA: Εισάγετε τον χρήστη που θα χρησιμοποιηθεί από τις εργασίες myDATA για την ανταλλαγή των δεδομένων με την ΑΑΔΕ.
 • Κλειδί myDATA: Εισάγετε το κλειδί που θα χρησιμοποιηθεί από τις εργασίες myDATA για την ανταλλαγή των δεδομένων με την ΑΑΔΕ.
 • Χρήστης ανάκτησης ΑΦΜ: Ορίστε τον χρήστη που θα έχει πρόσβαση στην υπηρεσία Γενικής Γραμματείας για την ανάκτηση ΑΦΜ.
 • Κλειδί ανάκτησης ΑΦΜ: Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία Γενικής Γραμματείας για την ανάκτηση ΑΦΜ.
 • Ενημέρωση ημερομηνίας διακοπής: Δηλώστε αν επιθυμείτε ή όχι να ενημερώνεστε σε περίπτωση διακοπής ισχύεις ενός Α.Φ.Μ..
 • Αναζήτηση γεωγραφικής θέσης: Αν τιμή της παραμέτρου καθοριστεί σε «Ναι» τότε κάθε φορά που εισάγεται ή μεταβάλλεται η διεύθυνση σε εγγραφές πελατών, προμηθευτών, υποκαταστημάτων τους καθώς και σε παραστατικά πωλήσεων, η εφαρμογή ασύγχρονα αναζητά στο διαδίκτυο και αποθηκεύει τις συντεταγμένες τους, ώστε να μην απαραίτητη η επαναλαμβανόμενη εκτέλεση της σχετικής εργασίας.

 

Σελίδα «Mail server»

Δηλώστε τα στοιχεία του Mail Server της εταιρείας τα οποία θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή για την εκτέλεση της εργασίας C.R.M. «Μαζική αποστολή Email».

 • Διεύθυνση: Εισάγετε την IP διεύθυνση ή το πλήρες όνομα του mail server (π.χ. smtp.gmail.com).
 • Πόρτα: Εισάγετε τον αριθμό θύρας που χρησιμοποιείται από το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας.
 • Secure SMTP: Καθορίστε αν ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας απαιτεί πρωτόκολλο ενισχυμένης ασφάλειας.
 • Χρήση TLS: Καθορίστε αν ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας υποστηρίζει ή όχι κρυπτογράφηση TLS (Transport Layer Security).
 • Καθυστέρηση μεταξύ αποστολών: Εισάγετε το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των διαδοχικών αποστολών email σε δευτερόλεπτα.
 • Αποστολή παραστατικών: Καθορίζετε αν επιθυμείτε να γίνεται αποστολή των παραστατικών με e-mail μέσω του mail server.
 • Όνομα χρήστη: Εισάγετε το όνομα πρόσβασης.
 • Password: Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
 • Όνομα αποστολέα: Εισάγετε το όνομα του αποστολέα των emails.
 • Email αποστολέα: Εισάγετε τη διεύθυνση email του αποστολέα.

Η εφαρμογή σας παρέχει την δυνατότητα αποστολής δοκιμαστικού email.

 

Σελίδα «SMS»

Δηλώστε τα στοιχεία που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή για την εκτέλεση της εργασίας C.R.M. «Μαζική αποστολή SMS».

 • Πάροχος SMS: Επιλέξτε έναν από τους προτεινόμενους παρόχους αποστολής SMS.
 • Όνομα χρήστη: Εισάγετε το όνομα πρόσβασης.
 • Password: Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
 • Αποστολέας: Εισάγετε το όνομα του αποστολέα των SMS.
 • Αριθμός αποστολέα: Εισάγετε τον αριθμό του αποστολέα των SMS.

Η εφαρμογή σας παρέχει την δυνατότητα αποστολής δοκιμαστικού SMS.

Επόμενο

Αποθέματα