Μη κινηθέντες πελάτες

Η εκτύπωση προβάλει για το χρονικό διάστημα που θα ορίσετε τους πελάτες που δεν έχουν καμία κίνηση. Τα στοιχεία που εμφανίζονται αφορούν: τον κωδικό και την επωνυμία του πελάτη, την τελευταία ημερομηνία χρέωσης και πίστωσης. Ο κωδικός του πελάτη λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.