Στοιχεία λογαριασμών

Η εργασία σας επιτρέπει την καταχώρηση, μεταβολή και διαγραφή των λογαριασμών που συνδέονται με τα χρηματικά διαθέσιμα.

.

Ενότητα «Σταθερά»

Σελίδα «1»

Επιλέξτε την επιλογή «Νέα εγγραφή» για να καταχωρήστε τα σταθερά στοιχεία του λογαριασμού.

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του λογαριασμού. Κατά την εισαγωγή νέου λογαριασμού αν υπάρχει το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής πρέπει να γίνεται έλεγχος του ανωτεροβάθμιου κωδικού που πρέπει να υπάρχει και να μην έχει κινηθεί. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Βοηθ. Κωδικός: Εισάγετε τον βοηθητικό κωδικό του λογαριασμού.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του λογαριασμού.
 Χαρακτηριστικό 1 & 2: Συμπληρώστε τα πεδία επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα όπως έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Λογαριασμοί – Χαρακτηριστικό 1 & 2 αντίστοιχα). Η συμπλήρωση των πεδίων είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Λογιστική κατηγορία: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Είδος λογαριασμού: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Νόμισμα: Συμπληρώστε το νόμισμα συναλλαγής που συνδέεται με τον λογαριασμό επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα όπως έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Νομίσματα). Η αλλαγή του νομίσματος δεν επιτρέπεται εφόσον ο λογαριασμός έχει κινήσεις στην τρέχουσα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.
 Έλεγχος κινήσεων: Αν δεν επιθυμείτε να επιτρέπονται οι κινήσεις χρεώσεων ή πιστώσεων ή και όλες οι κινήσεις στο συγκεκριμένο λογαριασμό επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή από τον σχετικό πίνακα.
 Ελάχιστο υπόλοιπο: Εισάγετε το ελάχιστο επιτρεπτό υπόλοιπο του λογαριασμού.
 Μέγιστο υπόλοιπο: Εισάγετε μέγιστο επιτρεπτό υπόλοιπο του λογαριασμού.
 Κινείται: Το πεδίο εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής. Επιλέξτε το πεδίο μεταβάλλοντας την τιμή του σε «Ναι» αν υπάρχει λογαριασμός με μεγαλύτερη ανάλυση.
 Μεταφέρεται: Το πεδίο εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής. Επιλέξτε το πεδίο μεταβάλλοντας την τιμή του σε «Ναι» σε περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.
 Κατ. φορ. διαφορών: Το πεδίο εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής. Συμπληρώστε το πεδίο με την κατηγορία φορολογικών διαφορών που ανήκει ο λογαριασμός, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενική λογιστική – Κατηγορίες φορ/κών διαφορών).
 Κατηγορία ΦΠΑ: Το πεδίο εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής. Συμπληρώστε το πεδίο με την κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ανήκει ο λογαριασμός, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Κατηγορίες ΦΠΑ).
 Λογ. ανοίγματος: Το πεδίο εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής. Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα τον λογαριασμό λογιστικής στον οποίο θα μεταφερθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού κατά το άνοιγμα της νέας χρήσης.
 Λογ. ΦΠΑ 39β: Το πεδίο εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής. Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, τον λογαριασμό ΦΠΑ που συνδέεται με το άρθρο 39β.
 Τράπεζα: Το πεδίο εμφανίζεται μόνο όταν ο λογαριασμός είναι τραπεζικός. Συμπληρώστε το πεδίο με την τράπεζα που συνδέεται με τον λογαριασμό επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα όπως ορίστηκαν στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Τράπεζες). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Υποκατάστημα: Το πεδίο εμφανίζεται μόνο όταν ο λογαριασμός είναι τραπεζικός. Συμπληρώστε το υποκατάστημα της τράπεζας που επιλέξατε.
 Αριθμός λογαριασμού: Το πεδίο εμφανίζεται μόνο όταν ο λογαριασμός είναι τραπεζικός. Συμπληρώστε τον τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας που έχετε επιλέξει.
 ΙΒΑΝ: Το πεδίο εμφανίζεται μόνο όταν ο λογαριασμός είναι τραπεζικός. Συμπληρώστε τον αριθμό IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώσατε.
 Επιτόκιο (%):Το πεδίο εμφανίζεται μόνο όταν ο λογαριασμός είναι τραπεζικός. Συμπληρώστε το επιτόκιο του λογαριασμού που δηλώσατε.
 Υποκατάστημα: Συμπληρώστε το πεδίο με το υποκατάστημα, που συνδέεται με τον λογαριασμό, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες –Γενικοί – Υποκαταστήματα). Κατά την νέα εγγραφή προτείνεται το κατάστημα που επιλέξατε κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή.
 Αρχική ημερομηνία: Το πρώτο πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ημερομηνία καταχώρησης του λογαριασμού. Το δεύτερο πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ημερομηνία τελευταίας μεταβολής των στοιχείων του λογαριασμού.
 Παρατήρηση: Προσθέστε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αφορά τον λογαριασμό.
 Άλλα στοιχεία: Συμπληρώστε συμπληρωματικά στοιχεία του λογαριασμού.

.

Σελίδα «Έντυπα»

Έντυπο: Συμπληρώστε το πεδίο με το οικονομικό έντυπο στο οποίο συμμετέχει ο λογαριασμός, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.

Κατηγορία: Σύμφωνα με το έντυπο που επιλέξατε επιλέξτε σε ποια κατηγορία αξιών ανήκει ο λογαριασμός.

Ενημέρωση: Δηλώστε αν το ποσό του λογαριασμού προστίθεται ή αφαιρείται κατά τον υπολογισμό της κατηγορίας αξιών που ανήκει.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Προσθέσετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία/σχόλιο αφορά τον λογαριασμό.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Πεδία χρήστη»

Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, καταχώρησης ημερομηνίας και πινάκων που αφορούν πρόσθετα χαρακτηριστικά του είδους τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

.

Ενότητα «Οικονομικά»

Σελίδα «1»

.

Η παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων αφορά αρχικά τις χρεώσεις και πιστώσεις της τρέχουσας χρήσης. Τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα από σχετικές κινήσεις.

Στην «Κατά περίοδο» παρουσίαση οι χρεώσεις και πιστώσεις δίνονται σε επίπεδο μήνα.

Στην «Κατά χρήση» παρουσίαση επιλέξτε την χρήση που επιθυμείτε και αν τα δεδομένα θα αφορούν τις χρεώσεις ή τις πιστώσεις ή και τις δύο κατηγορίες.

Στην παρουσίαση «Συγκριτικά» γίνεται σύγκριση των χρεώσεων ή των πιστώσεων σε μηνιαίο επίπεδο ανάμεσα στην τρέχουσα και προηγούμενη χρήση. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης παρουσιάζεται σε επίπεδο αξιών και σε ποσοστό απόκλισης.

Στην οικονομική παρουσίαση «Προϋπολογισμός» παρουσιάζονται, σε μηνιαία βάση, τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων μεγεθών των χρεώσεων ή των πιστώσεων. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης παρουσιάζεται σε επίπεδο αξιών και σε ποσοστό απόκλισης.

Στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Λογιστική) ο χρήστης μπορεί να ορίσει ποιων κινήσεων τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται στον πίνακα «Αθροιστές χρήστη».

Στην οικονομική παρουσίαση «Γραφικά» επιλέγοντας μέσα από ένα πλήθος γραφικών παραστάσεων (bars, pies, lines κτλ) παρουσιάζονται ανά χρήση τα οικονομικά στοιχεία των χρεώσεων ή των πιστώσεων.

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες των παραστατικών πώλησης.

 Κινήσεις λογαριασμού [F2]: Εμφανίζονται όλες οι κινήσεις του λογαριασμού
 Εκτυπώσεις: Έχετε την δυνατότητα να προβάλετε ή να εκτυπώσετε την καρτέλα του λογαριασμού.
 Στοιχεία προηγούμενες χρήσης: Προβάλλονται τα οικονομικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.
 Στοιχεία προϋπολογισμού: Προβάλλονται τα στοιχεία προϋπολογισμού του λογαριασμού.
 Δημιουργία προϋπολογισμών: Έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε τον προϋπολογισμό του λογαριασμού.

Επαναλαμβανόμενη καταχώρηση: Σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρήσετε νέο λογαριασμό εισάγοντας μόνο τον κωδικό του. Τα υπόλοιπα πεδία είναι συμπληρωμένα με τα δεδομένα του λογαριασμού που επιλέξατε.