Παραστατικά ταμείου

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να εισάγετε, διαγράψετε και μεταβάλλετε τα παραστατικά ταμείου.

.

Ενότητα «Στοιχεία»

Σελίδα «1»

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού. Η εφαρμογή προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία, η οποία μπορεί να μεταβληθεί. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Σειρά: Επιλέξτε την σειρά παραστατικού που επιθυμείτε επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών ταμείου). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Αριθμός: Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Αν έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών ταμείου), η επιλεγμένη σειρά να ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Παραστατικό: Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Αν έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών ταμείου), η επιλεγμένη σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Πελάτης/Προμηθευτής/Λογαριασμός: Ανάλογα με την σειρά του παραστατικού που επιλέξατε εισάγετε τον κωδικό του πελάτη ή του προμηθευτή ή του λογαριασμού.
 Υποκατάστημα: Εισάγετε το υποκατάστημα του πελάτη ή του προμηθευτή ανάλογα με την σειρά του παραστατικού που επιλέξατε. Το πεδίο εμφανίζεται σε μερικές σειρές παραστατικών.
 Επωνυμία/Περιγραφή: Εισάγετε την επωνυμία του πελάτη ή του προμηθευτή ή την περιγραφή του λογαριασμού. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του κωδικού του πελάτη ή του προμηθευτή ή του λογαριασμού.
 Νόμισμα: Το πρώτο πεδίο αναφέρεται στο νόμισμα συναλλαγής . Η εφαρμογή προτείνει το κύριο νόμισμα, που έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενικές). Αν όμως το νόμισμα συναλλαγής του πελάτη ή του προμηθευτή ή του λογαριασμού είναι διαφορετικό, το πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που υπάρχει στο αντίστοιχο πεδίο στα στοιχεία του πελάτη.
 Το δεύτερο πεδίο αφορά την ισοτιμία του κύριο νομίσματος με το νόμισμα συναλλαγής. Η αξία του πεδίου έχει τιμή ένα (1) αν το νόμισμα συναλλαγής είναι το κύριο. Αν το νόμισμα συναλλαγής του πελάτη ή του προμηθευτή ή του λογαριασμού είναι διαφορετικό, τότε γίνεται αναζήτηση για την ισοτιμία των δύο νομισμάτων, με βάση την ημερομηνία του παραστατικού και το πεδίο συμπληρώνεται ανάλογα. Αν δεν βρεθεί ισοτιμία η εφαρμογή παράγει σχετικό μήνυμα και η τιμή του πεδίου παραμένει ένα (1) μέχρι να καθοριστεί από τον χρήστη.
 Πωλητής: Εισάγετε τον πωλητή του συνδέεται με την συναλλαγή επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το όνομα του χρήστη αν αυτός συνδέεται με πρόσωπο του ανθρώπινου δυναμικού που είναι πωλητής. Διαφορετικά συμπληρώνεται με τον πωλητή που έχει δηλωθεί, στο αντίστοιχο πεδίο, στα στοιχεία του πελάτη ή του υποκαταστήματος του σε περίπτωση που έχετε συμπληρώσει το πεδίο «Υποκατάστημα».
 Χαρτοφυλάκιο: Το πεδίο αναφέρεται σε παραστατικά ταμείου που αφορούν κινήσεις αξιογράφων. Ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον κωδικό του χαρτοφυλακίου, που αντιστοιχεί στο υποκατάστημα που επιλέξατε κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή. Ο καθορισμός των χαρτοφυλακίων γίνεται μέσω της εργασίας (Πίνακες – Αξιόγραφα – Χαρτοφυλάκια).
 Σε χαρτοφυλάκιο: Το πεδίο αναφέρεται σε παραστατικά ταμείου που αφορούν κινήσεις αξιογράφων. Ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού ταμείου ενεργοποιείται το πεδίο. Εισάγετε τον κωδικό του χαρτοφυλακίου στο οποίο μεταβιβάζεται το αξιόγραφο.
 Αιτιολογία 1 &2 : Συμπληρώστε τα πεδία επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Ταμείο – Αιτιολογίες Ταμείου).

.

Σελίδα «2»

 Υποκατάστημα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το κωδικό του υποκαταστήματος που επιλέξατε κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή.
 Λογαριασμός: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον σχετικό λογαριασμό λογιστικής.
 Αντιστοίχιση: Αν επιθυμείτε να αντιστοιχηθεί η συγκεκριμένη κίνηση επιλέξτε το πεδίο ώστε να μεταβάλλετε την τιμή του σε «ΝΑΙ». Κατά την καταχώρηση του παραστατικού ανοίγει η εργασία αντιστοίχιση κινήσεων. Τα πεδία που αναφέρονται στα στοιχεία του πελάτη ή του προμηθευτή και του παρόντος ταμειακού παραστατικού που θα αντιστοιχήσετε συμπληρώνονται από την εφαρμογή. Συμπληρώστε το πεδίο «Σε παραστατικό» επιλέγοντας το παραστατικό που θα αντιστοιχηθεί και πατήστε «Καταχώρηση». Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της εργασίας είναι το πεδίο «Αντιστοίχιση», στα σταθερά στοιχεία του πελάτη ή του προμηθευτή, να έχει συμπληρωθεί με την επιλογή «Συγκεκριμένες κινήσεις».
 Φάκελος: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες του σχετικού πίνακα το φάκελο κοστολόγησης του ανήκει το παραστατικό.
 Εκτυπωμένο: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν το παραστατικό έχει εκτυπωθεί.
 Ακυρωμένο: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν το παραστατικό έχει ακυρωθεί.
 Ενημέρωση λογ/κής: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν το παραστατικό έχει δημιουργήσει άρθρα στην λογιστική.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Προσθέσετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία/σχόλιο αφορά το παραστατικό.

.

Γραμμές Παραστατικού

Μετά την εισαγωγή του κωδικού του πελάτη ή του προμηθευτή εμφανίζεται το τμήμα το παραστατικού που αναφέρεται στα ταμειακά στοιχεία.

Σελίδα «Κινήσεις»

 Ταμειακό στοιχείο: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα το ταμειακό στοιχείο που επιθυμείτε, όπως αυτές έχουν οριστεί την εργασία (Πίνακες – Ταμείο – Ταμειακά στοιχεία).
 Καθαρή αξία: Εισάγετε την αξία του ταμειακού στοιχείου.
 Αριθμός δόσεων: Εισάγετε τον αριθμό δόσεων που επιτρέπεται για το επιλεγμένο ταμειακό στοιχείο. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων για κάθε ταμειακό στοιχείο καθορίζεται στην εργασία (Πίνακες – Ταμείο – Ταμειακά στοιχεία).

Σελίδα «Αξιόγραφα»

 Ταμειακό στοιχείο: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα το ταμειακό στοιχείο που επιθυμείτε, όπως αυτές έχουν οριστεί την εργασία (Πίνακες – Ταμείο – Ταμειακά στοιχεία).
 Κωδικός: Ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού το πεδίο συμπληρώνεται είτε αυτόματα με τον κωδικό του αξιογράφου, όταν πρόκειται για νέο αξιόγραφο, είτε επιλέγοντας από την σχετική λίστα που εμφανίζεται με διπλό κλικ. Για την καταχώρηση των στοιχείων του νέου αξιογράφου κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του πεδίου.
 Λήξη: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης του αξιογράφου. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο κατά την καταχώρηση των στοιχείων του αξιογράφου στο προηγούμενο πεδίο.
 Αξία: Εισάγετε την αξία του αξιογράφου. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο κατά την καταχώρηση των στοιχείων του αξιογράφου στο πεδίο «Αξιόγραφο».
 Τράπεζα: Εισάγετε την τράπεζα έκδοσης του αξιογράφου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί την εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Τράπεζες). Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο κατά την καταχώρηση των στοιχείων του αξιογράφου στο πεδίο «Αξιόγραφο».

Επιλέγοντας το εικονίδιο στις γραμμές του παραστατικού ή [F3] εμφανίζονται τα στοιχεία γραμμής.

.

Στο κάτω μέρος του παραστατικού υπάρχουν τα παρακάτω πεδία:

 Κινήσεις: Το πεδίο αναφέρεται στο σύνολο των κινήσεων του παραστατικού.
 Αξιόγραφα: Το πεδίο αναφέρεται στο σύνολο των αξιογράφων του παραστατικού.
 Έξοδα: Επιλέγοντας το πεδίο μπορείτε να ορίσετε τυχόν έξοδα που επιβαρύνουν το κίνηση όπως αυτά έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Ταμείο – Ταμειακά έξοδα).
 Σύνολο: Το πεδίο αναφέρεται στην συνολική αξία του παραστατικού.
 Υπόλοιπο: Εμφανίζεται του υπόλοιπο του πελάτη/προμηθευτή του header.
 Νέο υπόλοιπο: Αφού εισαχθεί η αξία του παραστατικού, εμφανίζεται το νέο υπόλοιπο του πελάτη/προμηθευτή του header.

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας πατήστε «Καταχώρηση».

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Πεδία χρήστη»

Χρησιμοποιήστε τα πεδία για την καταχώρηση στοιχείων που αφορούν το παραστατικό. Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, ημερομηνίας και πινάκων. Η δημιουργία πινάκων γίνεται από την επιλογή (Πίνακες – Πελάτες – Πίνακες χρήστη).

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες των παραστατικών ταμείου.

 Έμμεσα στοιχεία συναλλασσόμενου: Εμφανίζονται τα στοιχεία του συναλλασσόμενου.
 Στοιχεία άρθρων λογιστικής: Προβάλλεται το άρθρο λογιστικής που δημιουργήθηκε από την καταχώρηση του παραστατικού.
 Εκτύπωση / Ακύρωση
 Εκτύπωση [Ctrl + F10]: Εμφανίζεται όταν ένα παραστατικό δεν είναι εκτυπωμένο και επιθυμούμε την εκτύπωση του.
  Επανεκτύπωση [Ctrl + F10]: Εμφανίζεται όταν ένα παραστατικό είναι εκτυπωμένο και επιθυμούμε επανεκτύπωση του.
 Αλλαγή κατάστασης εκτυπωμένου: Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του παραστατικού από εκτυπωμένο σε μη εκτυπωμένο και αντίστροφα.
 Αλλαγή κατάστασης ακυρωμένου: Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του παραστατικού από ακυρωμένο σε μη ακυρωμένο και αντίστροφα. Κατά την μεταβολή ενός ακυρωμένου σε μη η εφαρμογή προβάλλει μήνυμα επιβεβαίωσης για την διαγραφή του ακυρωτικού.

.