Εικόνα προμηθευτών

Η εργασία προβάλει την στατιστική, οικονομική εικόνα των προμηθευτών. Τα δεδομένα διαμορφώνονται από τα κριτήρια που θα εφαρμόσετε (υποκατάστημα και χρονική περίοδο). Για την πολλαπλή επιλογή μηνών και υποκαταστημάτων πατήστε [Ctrl] και με αριστερό κλικ ορίστε τις επιλογές σας.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται αφορούν:

 τον συνολικό τζίρο και το σχετικό ποσοστό της μέσης έκπτωσης,
 την αξία των αγορών ειδών και το σχετικό ποσοστό της μέσης έκπτωσης,
 την αξία δαπανών και το σχετικό ποσοστό της μέσης έκπτωσης,
 την σύγκριση μεταξύ χρήσεων που αφορούν τις αγορές ειδών και την λήψη υπηρεσιών,
 τον μέσο χρόνο αποπληρωμής,
 την μέση ηλικία υπολοίπου,
 το υπόλοιπο,
 την αξία των εκκρεμών αξιόγραφων και
 το ανοικτό υπόλοιπο.

.

Τα δεδομένα της παρουσίασης μπορούν:

 να σταλούν προς εκτύπωση, επιλογή «Εκτυπωτής»
 να αποθηκευτούν σε μορφή PDF, επιλογή «Σε αρχείο..»

.

Για ανανέωση των δεδομένων επιλέξτε «Εκτέλεση». Ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl + Alt +S] παρουσιάζει συνοπτικά ή αναλυτικά τις αξίες ενώ ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl +Alt +C] παρουσιάζει τα συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης.

.

.

Προηγούμενο

Εξερεύνηση κινήσεων