Πίνακες χρήστη

Πίνακας 1 – 5

Δημιουργήστε τους πίνακες των χαρακτηριστικών που αφορούν την κατηγοριοποίηση των παγίων. Τα στοιχεία των πινάκων θα χρησιμοποιηθούν για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων στα σταθερά στοιχεία του παγίου «Πεδία χρήστη».

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε πίνακα είναι ο κωδικός και η περιγραφή.

Πίνακας κίνησης 1-5

Χρησιμοποιήστε τις εργασίες για να δημιουργήσετε τους πίνακες χαρακτηριστικών που αφορούν την κατηγοριοποίηση των κινήσεων των παγίων. Τα στοιχεία των πινάκων θα χρησιμοποιηθούν για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων στις κινήσεις παγίων «Πεδία χρήστη».

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο  και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε πίνακα είναι ο κωδικός και η περιγραφή.

.