Κινήσεις αξιογράφων

Γενικά

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της κίνησης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της κίνησης ( π.χ. Παραλαβή αξιογράφου από πελάτη, Διαμαρτύρηση αξιογράφου κτλ.). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.
 Τύπος κίνησης: Επιλέξτε τον σχετικό τύπο κίνησης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.

Σύμφωνα με τον τύπο κίνησης που θα επιλέξετε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα συμπληρώνονται τα επόμενα πεδία που αναφέρονται στην αξία του αξιογράφου και στον συναλλασσόμενο.

.

Παράμετροι

 Σειρά είδους αξιογράφου: Επιλέξτε τη σχετική σειρά του είδους του αξιογράφου (εισπρακτέο ή πληρωτέο) βάση του τύπου κίνησης του δηλώσατε.
 Κατάσταση αξιογράφου: Βάση του κωδικού κίνησης που δηλώσατε επιλέξτε την κατάσταση του αξιογράφου (εκκρεμές ή μεταβιβασμένο ή διαμαρτυρημένο ή επίδικο ή μερικώς εξοφλημένο ή εξοφλημένο ή επιστραμμένο ή ακυρωμένο). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της κίνησης.
 Κωδικός κίνησης πελάτη: Επιλέξτε σχετικό κωδικό κίνησης του πελάτη ανάλογα τον τύπο κίνηση που επιλέξατε.
 Κωδικός κίνησης προμηθευτή: Επιλέξτε σχετικό κωδικό κίνησης του πελάτη ανάλογα τον τύπο κίνηση που επιλέξατε.

.

Έλεγχοι

 Οριακή ημερομηνία: Επιλέξτε την ημερομηνία που θα λειτουργεί ως φραγή σε μεταβολές – διαγραφές ή και σε νέες καταχωρήσεις κινήσεων που αφορούν ημερομηνίες μέχρι και τη συγκεκριμένη. Οι οριακές ημερομηνίες καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Εταιρίες/Χρήσεις – Οριακές ημερομηνίες). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.
 Έλεγχος ημερομηνίας: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας καταχώρησης της κίνησης. Μπορείτε να ορίσετε σαν ημερομηνία καταχώρησης την ημερομηνία εισόδου στην εφαρμογή ή την ημερομηνία του συστήματος.
 Επιτρεπόμενα είδη αξιογράφων: Ορίστε το είδος του αξιογράφου (εισπρακτέο ή πληρωτέο) που αφορά την κίνηση.
 Προηγούμενοι κάτοχοι: Ορίστε αν υπάρχει περιορισμός στον προσδιορισμό του προηγούμενο κατόχου του αξιογράφου. Μπορείτε να επιλέξετε: η εταιρία μας, πελάτης, προμηθευτής, λογαριασμός και τρίτος.
 Συναλλασσόμενος: Ορίστε ποιος μπορεί να είναι ο συναλλασσόμενος (οποιοσδήποτε ή του αξιογράφου ή ο κάτοχος).
 Έλεγχος υπολοίπου: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος του υπολοίπου του συναλλασσομένου και με ποιον τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση).
 Έλεγχος αξίας: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος της αξίας του αξιογράφου. Μπορείτε να ορίσετε απαγόρευση των μηδενικών ή των αρνητικών ή να επιτρέπονται μόνο οι θετικές.
 Καταχώρηση μόνο από παρ/κά: Ορίστε αν η καταχώρηση της συγκεκριμένης κίνησης θα γίνεται ή όχι μόνο από το κύκλωμα των παραστατικών.

.

Ενημέρωση λογιστικής

 Σύνδεση με την λογιστική: Επιλέξτε τον σχεδιασμό που αφορά την σύνδεση με την λογιστική.
 On line ενημέρωση: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι on line ενημέρωση της λογιστικής.

Λογαριασμός (1) & (2): Επιλέξτε τους λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία άρθρων λογιστικής με βάση την σύνδεση που δηλώσατε