Μαζική δημιουργία παραστατικών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την μαζική δημιουργία παραστατικών παραγωγής από προδιαγραφές.

Αρχικά επιλέγετε: στην σειρά των παραστατικών παραγωγής που θα δημιουργηθούν, την ημερομηνία των παραστατικών, την κατάσταση (προγραμματισμένο, εκτελεσμένο) και τους αποθηκευτικούς χώρους παραγωγής και ανάλωσης. Στην συνέχεια καθορίζετε την προδιαγραφή βάσει της οποίας θα δημιουργηθούν τα παραστατικά παραγωγής και επιλέγετε «Εκτέλεση» για ολοκλήρωση της εργασίας.

.