Δημιουργία προϋπολογισμών

Η εργασία χρησιμοποιείται για την δημιουργία προϋπολογισμών των πελατών είναι διαθέσιμη και στις έμμεσες εργασίες [F10] που υπάρχουν στα στοιχεία πελατών.

.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία προϋπολογισμών είναι η ύπαρξη στοιχείων προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη χρήση χρησιμοποιείστε την έμμεση εργασία «Στοιχεία προηγούμενης χρήσης» [F10], στα στοιχεία πελατών, για την καταχώριση των δεδομένων.

.

Κατά την εκτέλεση της εργασίας δημιουργίας προϋπολογισμών καθορίζετε τα φίλτρα επιλογής πελατών. Στην συνέχεια ορίζετε το οικονομικό στοιχείο για το οποίο θα δημιουργηθεί ο προϋπολογισμός. Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι η χρέωση, η πίστωση και ο τζίρος.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Αν ο προϋπολογισμός επιλεχθεί να γίνει βάσει ποσοστού σε ετήσια βάση, ορίζετε το ετήσιο ποσοστό διακύμανσης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\2.png

.

Αρχικά για κάθε εγγραφή εφαρμόζεται το ποσοστό διακύμανσης στο σύνολο της προηγούμενης χρήσης και προκύπτει ένα ποσό. Στην συνέχεια, το ποσό αυτό κατανέμεται σε κάθε μήνα, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του μήνα στην προηγούμενη χρήση.

.

Αν ο υπολογισμός επιλεχθεί να γίνει βάσει ποσοστού σε μηνιαία βάση, ορίζετε το μηνιαίο ποσοστό διακύμανσης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\3.png

.

Για κάθε εγγραφή εφαρμόζεται το ποσοστό διακύμανσης κάθε περιόδου στο αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρήσης.

.

Αν ο υπολογισμός επιλεχθεί να γίνει βάσει ποσού σε ετήσια βάση, συμπληρώνεται το ετήσιο ποσό διακύμανσης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\4.png

.

Αρχικά γίνεται κατανομή του ποσού σε κάθε εγγραφή βάσει του ποσοστού συμμετοχής της στην προηγούμενη χρήση. Στην συνέχεια, το ποσό κάθε εγγραφής κατανέμεται σε κάθε μήνα, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του μήνα στην προηγούμενη χρήση.

.

Αν ο υπολογισμός γίνει βάσει ποσού σε μηνιαία βάση, συμπληρώνετε το ποσό διακύμανσης κατά μήνα.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\5.png

.

Για κάθε μήνα γίνεται κατανομή του ποσού σε κάθε εγγραφή βάσει του ποσοστού συμμετοχής της στον μήνα της προηγούμενης χρήσης.

.

Αν ο υπολογισμός αφορά συγκεκριμένη εγγραφή και γίνεται βάσει ποσού σε ετήσια βάση, μπορείτε να επιλέξετε μοντέλο κατανομής (Πίνακες – Γενικοί – Μοντέλα κατανομής), βάσει του οποίου θα γίνει η κατανομή στους μήνες.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\6.png

.

Στη συνέχει καθορίζετε αν θα γίνει ή όχι ανανέωση των ήδη υπαρχόντων προϋπολογισμών.

.

Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέγετε «Εκτέλεση».

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\7.png

.

Τα αποτελέσματα της εργασίας εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των εγγραφών, στην καρτέλα «Προϋπολογισμός» και στις έμμεσες εργασίες [F10] «Στοιχεία προϋπολογισμού».

.