Παραστατικά παραγωγής

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Τύπος παραστατικού: Επιλέξτε τον σχετικό τύπο παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Κωδικός κίνησης παραγωγής (εκτέλεση): Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του τύπου παραστατικού και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Κωδικός κίνησης παραγωγής (προγρ/σμός): Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του τύπου παραστατικού και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Κωδ. κίνησης αναλώσεων (εκτέλεση): Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του τύπου παραστατικού και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Κωδ. κίνησης αναλώσεων (προγρ/σμός): Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του τύπου παραστατικού και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Αιτιολογία κινήσεων γραμμών: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (περιγραφή παραγόμενου είδους, περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού παρ/κού, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού, περιγραφή κωδικού κίνησης) στο πεδίο «Αιτιολογία» κατά την προβολή της κίνησης των ειδών.
 Αιτιολογία 2 κινήσεων γραμμών: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (περιγραφή παραγόμενου είδους, περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού παρ/κού, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού, περιγραφή κωδικού κίνησης) στο πεδίο «Αιτιολογία 2 » κατά την προβολή της κίνησης των ειδών.
 Προτεινόμενη κατάσταση: Καθορίστε την κατάσταση που θα προτείνεται στο νέο παραστατικό παραγωγής.
 Προτεινόμενη φάση παραγωγής: Καθορίστε την φάση που θα προτείνεται στο νέο παραστατικό παραγωγής.
 Τρόπος αναζήτησης ειδών: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα με ποιον τρόπο θα γίνεται η αναζήτηση των ειδών στο συγκεκριμένο παραστατικό. Τι τιμές του πίνακα ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Αποθέματα – Τρόποι αναζήτησης ειδών).
 Αυτόματη αλλαγή γραμμής: Καθορίστε αν στις γραμμές των παραστατικών μετά την εισαγωγή του κωδικού θα μεταβαίνετε αυτόματα στην επόμενη γραμμή.
 Εφαρμογή προδιαγραφής: Καθορίστε αν θα εφαρμόζονται προδιαγραφές παραγωγής στο παραστατικό και με ποιο τρόπο.

.

Σελίδα «2»

Ταξινόμηση γραμμών

 Ταξινόμηση γραμμών ειδών: Ορίστε αν θα γίνεται ταξινόμηση των γραμμών του παραστατικού και με ποιο τρόπο (κωδικό, περιγραφή, παρατήρηση, αιτιολογία γραμμής, θέση/ράφι, προμηθευτής, κωδικοποίηση προμηθευτή).

.

Καθορισμός στηλών

 Στήλες γραμμών ειδών (παραγωγή): Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν τα παραγόμενα είδη . Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κών – Προδιαγραφών παραγωγής).
 Στήλες γραμμών ειδών (αναλώσεις): Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν τα αναλούμενα είδη . Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κών – Προδιαγραφών παραγωγής).

.

Έλεγχοι

 Οριακή ημερομηνία: Επιλέξτε την ημερομηνία που θα λειτουργεί ως φραγή σε μεταβολές – διαγραφές ή και σε νέες καταχωρήσεις παραστατικών που αφορούν ημερομηνίες μέχρι και τη συγκεκριμένη. Οι οριακές ημερομηνίες καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Εταιρίες/Χρήσεις – Οριακές ημερομηνίες). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Έλεγχος ημερομηνίας: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας καταχώρησης του παραστατικού. Μπορείτε να ορίσετε σαν ημερομηνία καταχώρησης την ημερομηνία εισόδου στην εφαρμογή ή την ημερομηνία του συστήματος.
 Έλεγχος ομοίων κωδικών: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος στις γραμμές παραστατικού για την καταχώρηση ομοίων κωδικών ειδών/υπηρεσιών. Μπορείτε να ορίσετε να υπάρχει σχετική προειδοποίηση ή να γίνεται ομαδοποίηση των ομοίων κωδικών.
 Διαγραφή γραμμών χωρίς ποσότητα: Καθορίστε αν κατά την καταχώρηση του παραστατικού θα διαγράφονται οι γραμμές χωρίς ποσότητα.

.

.

Προηγούμενο

Άρθρα λογιστικής