Προϋπολογισμοί

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των προϋπολογισμών των πελατών.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

Για την περίοδο και το μέγεθος μέτρησης του προϋπολογισμού που επιλέξατε, για κάθε επιλεγμένο πελάτη παρουσιάζονται:

 ο κωδικός και η επωνυμία και
 τα περιοδικά και προοδευτικά πραγματοποιηθέντα και προϋπολογισθέντα μεγέθη, η μεταξύ τους διαφορά και η ποσοστιαία απόκλιση τους.

Ο κωδικός του πελάτη λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.