Καρτέλες

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των καρτελών των λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων. Μπορείτε να καθορίσετε αν θα περιλαμβάνονται οι εγγραφές που δεν κινήθηκαν στο χρονικό διάστημα που ορίσατε. Για κάθε λογαριασμό προβάλλονται:

 ο κωδικός
 η περιγραφή
 ο τύπος (εσόδων ή εξόδων) και
 οι σχετικές κινήσεις.

Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του.

Για κάθε κίνηση του λογαριασμού εμφανίζονται

 η ημερομηνία,
 ο κωδικός παραστατικού,
 ο κωδικός κίνησης,
 η αιτιολογία του παραστατικού και
 η καθαρή αξία, η αξία ΦΠΑ και η συνολική αξία της κίνησης.

Ο κωδικός του παραστατικού λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή της κίνησης του αντίστοιχου λογαριασμού.

.