Αντιγραφή τιμών κατά είδος

Επιλέξτε την εργασία για να εφαρμόσετε την τιμολογιακή πολιτική που ισχύει για έναν πελάτη κατά είδος, σε κάποιον άλλον, ώστε να αποφύγετε την καταχώρηση των ίδιων δεδομένων. Αρχικά επιλέξτε τον πελάτη του οποίου την τιμολογιακή πολιτική θα αντιγράψετε. Στη συνέχεια ορίστε αν θα γίνει αντικατάσταση τιμών, αν θα δημιουργηθούν νέοι σύνδεσμοι, αν θα γίνει αναλυτική επιλογή ειδικών τιμών και πελατών. Με το πλήκτρο [Space] επιλέγετε και αποεπιλέγετε αρχικά τις ειδικές τιμές που θα αντιγραφούν και στην συνέχεια τους πελάτες, για τους οποίους θα ισχύσει η τιμολογιακή πολιτική. Κατά την επιλογή και αποεπιλογή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ανάλογα η στήλη «Επιλογή». Για να ολοκληρωθεί η εργασία πατήστε «Εκτέλεση». Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

.

.