Ευρετήριο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ευρετηρίου των προμηθευτών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε προμηθευτή είναι:

 ο κωδικός και η επωνυμία,
 το ΑΦΜ,
 το χαρακτηριστικό 1 & 2,
 τα στοιχεία διεύθυνσης (διεύθυνση και πόλη),
 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και
 το email.

Ο κωδικός του προμηθευτή λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

Επόμενο

Ετικέτες