Φάκελοι κοστολόγησης

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στοιχείων των φακέλων κοστολόγησης. Για κάθε φάκελο κοστολόγησης τα στοιχεία που προβάλλονται αφορούν:

 την ημερομηνία,
 το παραστατικό,
 τον λογαριασμό λογιστικής που συνδέεται,
 την ημερομηνία κλεισίματος και
 την αιτιολογία.

.

Για κάθε παραστατικό αγοράς του φακέλου προβάλλονται:

 η ημερομηνία,
 το παραστατικό,
 ο τύπος του παραστατικού,
 ο κωδικός και η επωνυμία του προμηθευτή,
 ο αποθηκευτικός χώρος,
 η αιτιολογία,
 η καθαρή αξία,
 τα άλλα έξοδα,
 η αξία ΦΠΑ και
 το πληρωτέο.

.

Για κάθε παραστατικό δαπάνης του φακέλου προβάλλονται τα παρακάτω στοιχεία:

 η ημερομηνία,
 το παραστατικό,
 το στοιχείο κόστους,
 η συνολική καθαρή αξία και
 η αξία που αντιστοιχεί στον φάκελο.

.

Τέλος για τα είδη των παραστατικών αγοράς του φακέλου προβάλλονται:

 ο κωδικός,
 η περιγραφή,
 η μονάδα μέτρησης,
 η ποσότητα και
 η τιμή.

.

Προηγούμενο

Ειδικοί φόροι

Επόμενο

Intrastat αφίξεων