Ανάλυση υπολοίπων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της ανάλυσης του υπολοίπου των ειδών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε είδος εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 τη μονάδα μέτρησης,
 το συνολικό υπόλοιπο και
 τα παραστατικά από τα οποία προκύπτει το υπόλοιπο.

Τα παραστατικά λειτουργούν σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων της σχετικής κίνησης του είδους.

.

.

Προηγούμενο

Αρνητικά υπόλοιπα