Υποκαταστήματα προμηθευτή

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των υποκαταστημάτων των προμηθευτών. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται για κάθε υποκατάστημα είναι:

 ο κωδικός και η επωνυμία του προμηθευτή,
 ο κωδικός, η περιγραφή και η διεύθυνση,
 τα τηλέφωνα επικοινωνίας,
 το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου και
 αν το υποκατάστημα είναι ενεργό ή όχι.

.