Κατάσταση ελέγχου

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της κατάστασης των παραστατικών παραγωγής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Από προεπιλογή για κάθε παραστατικό προβάλλονται τα παρακάτω στοιχεία:

 η ημερομηνία και το κωδικός του,
 ο τύπος του παραστατικού,
 ο κωδικός και η περιγραφή της προδιαγραφής,
 ο κωδικός και η περιγραφή του παραγόμενου,
 ο αποθηκευτικός χώρος παραγωγής,
 η παρατήρηση,
 η ποσότητα του κυρίως παραγόμενου,
 το σύνολο ποσοτήτων των παραγόμενων ειδών,
 τα στοιχεία των παραγόμενων ειδών (κωδικός, περιγραφή, κωδικός κίνησης, αποθηκευτικός χώρος, αιτιολογία, μονάδα μέτρησης και ποσότητα),
 τα στοιχεία των αναλούμενων ειδών (κωδικός, περιγραφή, κωδικός κίνησης, αποθηκευτικός χώρος, αιτιολογία, μονάδα μέτρησης και ποσότητα),
 τα στοιχεία της επεξεργασίας (στάδιο, κατάσταση και ημερομηνία εκτέλεσης) και
 τα κοστολογικά στοιχεία (περιγραφή, συντελεστής και αξία κόστους).

.

Ο κωδικός των παραστατικού παραγωγής, των προδιαγραφών και των ειδών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.

Προηγούμενο

Ευρετήριο