Κατάσταση αναμόρφωσης

Η εκτύπωση αφορά την προβολή και εκτύπωση των παραστατικών Εσόδων – Εξόδων που συμμετέχουν στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης των δαπανών. Για το χρονικό διάστημα που ορίσατε για κάθε παραστατικό εμφανίζονται:

 η ημερομηνία
 το παραστατικό
 η αιτιολογία
 ο κωδικός και η περιγραφή του λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων
 η καθαρή αξία
 η ομάδα αναμόρφωσης
 ο συντελεστής φορολογικής διαφοράς και
 η αξία της φορολογικής διαφοράς.

.