Σύγκριση χρήσεων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των συγκριθέντων μεγεθών μεταξύ της τρέχουσας και της προηγουμένης χρήσης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για τον τύπο υπηρεσίας, το μέγεθος μέτρησης (αξία ή μονάδα μέτρησης ή πλήθος κινήσεων) και την περίοδο που θα ορίσετε, για κάθε επιλεγμένη υπηρεσία παρουσιάζονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 ο μονάδα μέτρησης,
 τα περιοδικά μεγέθη της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης, η μεταξύ τους διαφορά και την ποσοστιαία απόκλισης τους και
 τα προοδευτικά μεγέθη της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης, η μεταξύ τους διαφορά και την ποσοστιαία απόκλιση τους.

Ο κωδικός της υπηρεσίας λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.