Στατιστική κατά κατηγορία e-shop

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων των υπηρεσιών κατά κατηγορία e-shop. Επιλέξτε τύπο υπηρεσίας, υποκατάστημα και περίοδο. Για κάθε κατηγορία e-shop προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή και
 η συνολική ποσότητα και αξία των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτήν.

.

.