Αποθέματα

Μέσω της εργασίας καθορίζονται οι παράμετροι που αφορούν τα είδη.

Γενικά

Σελίδα «1»

 Μάσκα κωδικού: Καθορίστε την μορφή κωδικού των ειδών. Ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων είναι εικοσιπέντε (25) και μπορεί να είναι αριθμητικοί (δηλώνονται με «D» και «d» για να ορισθεί το μήκος του μικρότερου αποδεκτού κωδικού), γραμματικοί (δηλώνονται με «L» και «l» αντίστοιχα) ή και αλφαριθμητικοί (δηλώνονται με «A» και «a» αντίστοιχα).
 Ομάδες κωδικού: Δημιουργήστε ομάδες κωδικών των ειδών συμπληρώνοντας το πλήθος των χαρακτήρων του κωδικού που συμμετέχει στην ομαδοποίηση και επιλέγοντας τον πίνακα των ειδών (χαρακτηριστικό 1 ή 2, λογιστική κατηγορία, κατηγορία e-shop, κατασκευαστή) που σχετίζεται.
 Τήρηση ιστορικού κωδικών: Δηλώστε αν θα τηρείται ή όχι το ιστορικό κωδικών.
 Έλεγχος μοναδικότητας βοηθητικού κωδικού: Καθορίστε αν θα γίνεται ή όχι έλεγχος για την μοναδικότητα του βοηθητικού κωδικού.
 Τιμές λιανικής περιλαμβάνουν ΦΠΑ: Καθορίστε αν οι τιμές λιανικής θα περιλαμβάνουν ή όχι το ΦΠΑ.
 Αυτόματος υπολογισμός τιμών πώλησης από markup: Καθορίστε αν και πότε θα γίνεται αυτόματος υπολογισμός των τιμών πώλησης από την τιμή markup.
 Αυτόματος υπολογισμός τιμής λιανικής/χονδρικής: Καθορίστε αν θα γίνεται και με ποιον τρόπο ο αυτόματος υπολογισμός της λιανικής και χονδρικής τιμής. Αν επιλεχθεί «Λιανική από χονδρική» ή «Χονδρική από λιανική» ή «Και τα δύο», για να γίνει ο υπολογισμός της άλλης τιμής θα πρέπει το markup της να είναι «κενό» ή ίδιο με της τιμής που αλλάζει.
 Στρογγυλοποίηση νέων τιμών πώλησης βάση πίνακα: Καθορίστε αν η στρογγυλοποίηση των νέων τιμών πώλησης θα γίνεται βάση του σχετικού πίνακα που έχει δημιουργηθεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Στρογγυλοποιήσεις).
 Περίοδος κοστολόγησης: Ορίστε την χρονική περίοδο (έτος, τρίμηνο, μήνας) βάση της οποίας θα γίνεται η κοστολόγηση.
 Μέθοδος αποτίμησης αποθεμάτων: Καθορίστε την τιμή (τελευταία τιμή αγοράς, τρέχουσα μέση τιμή, μέση σταθμική τιμή, περιοδική μέση τιμή, κυλιόμενη μέση τιμή, μέση τιμή FIFO, μέση τιμή LIFO, πρότυπο κόστος) βάση της οποίας θα υπολογιστεί το κόστος υπολοίπου των ειδών.
 Τιμή στατιστικής κοστολόγησης: Καθορίστε την τιμή (τελευταία τιμή αγοράς, τρέχουσα μέση τιμή, πρότυπο κόστος) βάση της οποίας θα γίνεται η στατιστική κοστολόγηση των ειδών.
 Η τελευταία τιμή αγοράς περιλαμβάνει την έκπτωση: Καθορίστε αν στην τελευταία τιμή αγοράς θα περιλαμβάνεται ή όχι η έκπτωση του είδους.
 Η τελευταία τιμή πώλησης περιλαμβάνει την έκπτωση: Καθορίστε αν στην τελευταία τιμή πώλησης θα περιλαμβάνεται ή όχι η έκπτωση του είδους.

.

Σελίδα «2»

 Η τιμή αντικατάστασης περιλαμβάνει την επιβάρυνση: Καθορίστε αν η τιμή αντικατάστασης του είδους που αγοράζεται σε ξένο νόμισμα επιβαρύνεται ή όχι με κάποιο έξοδο.
 Διαχείριση ποσοτήτων σε 2 μονάδες μέτρησης: Καθορίστε αν θα υπάρχει ή όχι η δυνατότητα διαχείρισης των ποσοτήτων των ειδών σε δύο μονάδες μέτρησης.
 Διαχείριση διαστάσεων: Καθορίστε αν θα υπάρχει ή όχι η δυνατότητα διαχείρισης των ειδών σε διαστάσεις.
 Υπολογισμός ποσότητας από διαστάσεις: Επιλέξτε τον τρόπο υπολογισμού (μετατροπή σε μέτρα, χωρίς μετατροπή) της ποσότητας από τις διαστάσεις του είδους
 Διαχείριση βάρους: Καθορίστε αν θα υπάρχει ή όχι η δυνατότητα διαχείρισης των ειδών σε βάρος.
 Σχέση Βάρους / Ποσότητας σε: Επιλέξτε το μέγεθος (κιλά, γραμμάρια) που ορίζει τη σχέση βάρους – ποσότητας των ειδών.
 Διαχείριση όγκου: Καθορίστε αν θα υπάρχει ή όχι η δυνατότητα διαχείρισης των ειδών σε όγκο.
 Σχέση Όγκου / Ποσότητας σε: Επιλέξτε το μέγεθος (λίτρα, χιλιοστόλιτρα) που ορίζει τη σχέση όγκου – ποσότητας των ειδών.
 Πλασματικό υπόλοιπο: Επιλέξτε τον τρόπο υπολογισμού του πλασματικού υπολοίπου. Στην επιλογή «Default» το πλασματικό υπόλοιπο υπολογίζεται προσθέτοντας στο πραγματικό υπόλοιπο τα αναμενόμενα και αφαιρώντας τα δεσμευμένα.
 Πλήθος εγγραφών top οικονομικών στοιχείων: Ορίστε το πλήθος των εγγραφών που εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των ειδών στην σελίδα «Top».
 Εξαίρεση από την αναζήτηση ειδών με απαγόρευση: Καθορίστε αν θα εξαιρούνται ή όχι από την αναζήτηση ειδών εκείνα που υπόκεινται σε έλεγχο κινήσεων.
 Εμφάνιση σχολίων κατά την επιλογή είδους: Καθορίστε αν θα εμφανίζονται ή όχι τα σχόλια του είδους κατά την επιλογή του.
 Απαγόρευση αρνητικού υπολοίπου: Καθορίστε αν θα απαγορεύεται ή όχι η ύπαρξη αρνητικού υπολοίπου.
 Έλεγχος τιμής αφορά την σύγκριση με: Ορίστε με ποια τιμή (μηδέν, τελευταία τιμή αγοράς, τρέχουσα μέση τιμή, πρότυπο κόστος) θα γίνεται ο έλεγχος της τιμής πώλησης των ειδών.

.

Σελίδα «3»

 Αρνητική έκπτωση κατά τον υπολογισμό τιμής από αξία: Ορίστε αν θα επιτρέπεται η όχι η αρνητική έκπτωση κατά τον υπολογισμό τιμής από αξία. Η τιμή του πεδίου πρέπει να καθορίζεται σε «Όχι», όταν εκτυπώνουμε σε ταμειακές που δεν υποστηρίζουν αρνητικές εκπτώσεις.
 Κατηγορία ΦΠΑ κινήσεων εγγυοδοσίας: Ορίστε την κατηγορία ΦΠΑ (κανονικό, μειωμένο, υπερμειωμένο, ειδικό κανονικού, ειδικό μειωμένου, ειδικό υπερμειωμένου, απαλλαγή) που ανήκουν τα είδη εγγυοδοσίας.
 Διάταξη απαλλαγής ΦΠΑ εγγυοδοσίας: Επιλέγοντας από την σχετική λίστα καθορίστε την διάταξη απαλλαγής ΦΠΑ των ειδών εγγυοδοσίας.
 Ημέρες εμφάνισης πρόσφατων πωλήσεων/αγορών: Ορίστε τον αριθμό των ημερών βάση των οποίων θα εμφανίζονται τα δεδομένα στην σχετική έμμεση εργασία των γραμμών των ειδών στα παραστατικά πωλήσεων και αγορών.
 Πλήθος εγγραφών ιστορικού τιμών: Καθορίστε το πλήθος των εγγραφών που θα εμφανίζονται στο ιστορικό των τιμών πώλησης των ειδών.
 Πλήθος χρήσεων ιστορικού τιμών: Καθορίστε το πλήθος των χρήσεων στις οποίες θα υπάρχουν εγγραφές που εμφανίζονται στο ιστορικό των τιμών πώλησης των ειδών.
 Κωδικός είδους σε βιβλίο αποθήκης: Ορίστε τον τρόπο καταγραφής (κωδικός είδους, λογ. αποθεμάτων ΑΛ, μικτός) του κωδικού ειδών στο βιβλίο αποθήκης.
 Κωδικός είδους + Α.Χ. σε βιβλίο αποθήκης: Καθορίστε αν στο βιβλίο αποθήκης θα εμφανίζεται ή όχι εκτός από τον κωδικό του είδους και ο σχετικός αποθηκευτικός χώρος.
 Επιλεγμένο φίλτρο ABC ανάλυσης: Καθορίστε το φίλτρο (αγορές, αναλώσεις, παραγωγή, πωλήσεις, φίλτρο ABC) στο οποίο βασίζεται η ABC ανάλυση των ειδών.
 Αυτόματη αντιγραφή των ειδών στις εταιρίες: Καθορίστε τις εταιρίες που θα γίνει αντιγραφή των ειδών.
 Η αντιγραφή σε άλλες εταιρίες περιλαμβάνει: Καθορίστε αν η αντιγραφή σε άλλες εταιρίες θα αφορά μόνο τις νέες εγγραφές ή τις μεταβολές ή και τα δύο.

.

ΕΑΝ barcodes

 Πρόθεμα σε ΕΑΝ barcodes: Ορίστε το πρόθεμα που θα έχουν οι ΕΑΝ barcodes.
 Αυτόματη δημιουργία κωδικών EAN: Καθορίστε αν η δημιουργία των κωδικών EAN θα είναι αυτόματη ή όχι ή θα γίνεται με ερώτηση.

.

Φυσική απογραφή

 Τρόπος αναζήτησης ειδών: Καθορίστε τον τρόπο αναζήτησης ειδών (πώληση, αγορά, φυσική απογραφή) στην εργασία της φυσικής απογραφής.

.

Σελίδα «4»

 Εμφάνιση πεδίων: Επιλέξτε ποιο/α από τα διαθέσιμα πεδία (μον. μέτρησης, υπόλοιπο, μον. μέτρησης 2, υπόλοιπο 2, ράφι/θέση, αναμενόμενα, δεσμευμένα) επιθυμείτε να εμφανίζεται ως στήλες στο grid της εργασίας φυσική απογραφή.
 Προτεινόμενη ποσότητα: Ορίστε αν επιθυμείτε η εφαρμογή να εμφανίζει κάποια προτεινόμενη ποσότητα (καμία, αυτόματα, είδους (πώλησης) είδους (αγοράς), υπόλοιπο) στην εργασία της φυσικής απογραφής.
 Κωδικός κίνησης για είδη χωρίς αναλώσεις: Επιλέξτε τον κωδικό κίνησης ειδών που θα χρησιμοποιείται για τα αποτέλεσμα της απογραφής για τα είδη χωρίς αναλώσεις.
 Κατάσταση S/N αντίστροφων κινήσεων: Η παράμετρος αφορά τις κινήσεις διαφορών φυσικής απογραφής με S/N και αρνητική ποσότητα, ώστε να εμφανίζονται «Εντός». Η κατάσταση S/N που καθορίζεται στην παράμετρο υπερτερεί αυτής του σχεδιασμού της κίνησης αποθεμάτων, σε αυτές τις περιπτώσεις.
 Κωδικός κίνησης για είδη με αναλώσεις: Επιλέξτε το κωδικό κίνησης ειδών που θα χρησιμοποιείται για τα αποτελέσματα της απογραφής για τα είδη με αναλώσεις.
 Μέγιστη φύρα ανάλωσης: Καθορίστε το μέγιστο ποσοστό φύρας για τα είδη (πρώτες ύλες) με αναλώσεις.

Χρώματα

 Μάσκα κωδικού: Καθορίστε την μορφή του κωδικού των χρωμάτων για είδη που έχουν διαχείριση σε χρώμα. Ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων είναι εικοσιπέντε (25) και μπορεί να είναι αριθμητικοί (δηλώνονται με «D» και «d» για να ορισθεί το μήκος του μικρότερου αποδεκτού κωδικού), γραμματικοί (δηλώνονται με «L» και «l» αντίστοιχα) ή και αλφαριθμητικοί (δηλώνονται με «A» και «a» αντίστοιχα).

Μεγέθη

 Μάσκα κωδικού: Καθορίστε την μορφή του κωδικού των μεγεθών για είδη που έχουν διαχείριση σε μέγεθος. Ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων είναι εικοσιπέντε (25) και μπορεί να είναι αριθμητικοί (δηλώνονται με «D» και «d» για να ορισθεί το μήκος του μικρότερου αποδεκτού κωδικού), γραμματικοί (δηλώνονται με «L» και «l» αντίστοιχα) ή και αλφαριθμητικοί (δηλώνονται με «A» και «a» αντίστοιχα).

Barcodes κατά Χ/Μ

 Δομή barcodes: Καθορίστε την σειρά των στοιχείων που θα αποτελούν την δομή των κωδικών barcodes.
 Πεδίο είδους στα barcodes κατά X/M: Καθορίστε ποιο πεδίο του είδους (κωδικός ή βοηθητικός κωδικός) θα χρησιμοποιείται κατά την δημιουργία των barcodes.
 Πεδίο Χ/Μ στα barcodes: Καθορίστε ποιο πεδίο (Α/Α ή κωδικός) του πίνακα Χ/Μ θα χρησιμοποιείται κατά την δημιουργία των barcodes.

.

Σελίδα «5»

 Δημιουργία με την καταχώρηση: Καθορίστε αν κατά την καταχώρηση του είδους θα δημιουργούνται ή όχι τα barcodes και με ποιον τρόπο.

Παρτίδες

 Μάσκα κωδικού: Καθορίστε την μορφή του κωδικού των παρτίδων για είδη που έχουν διαχείριση σε παρτίδες. Ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων είναι εικοσιπέντε (25) και μπορεί να είναι αριθμητικοί (δηλώνονται με «D» και «d» για να ορισθεί το μήκος του μικρότερου αποδεκτού κωδικού), γραμματικοί (δηλώνονται με «L» και «l» αντίστοιχα) ή και αλφαριθμητικοί (δηλώνονται με «A» και «a» αντίστοιχα).
 Αυτόματη εισαγωγή κωδικού στα barcodes: Καθορίστε αν κατά την εισαγωγή νέας παρτίδας θα δημιουργούνται ή όχι barcodes του είδους με τον ίδιο κωδικό.
 Ημέρες ελέγχου πριν την ημερομηνία λήξης: Ορίστε τον αριθμό των ημερών πριν την ημερομηνία λήξης της παρτίδας, που θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος.
 Εξαίρεση από την αναζήτηση παρτίδων με απαγόρευση: Ορίστε αν θα εξαιρούνται ή όχι από την αναζήτηση των παρτίδων εκείνες που υπόκεινται σε έλεγχο των κινήσεων.
 Έλεγχος δεσμευμένων κατά την αυτόματη επιλογή: Ορίστε αν θα γίνεται έλεγχος των δεσμευμένων παρτίδων κατά την αυτόματη επιλογή τους.

Serial Numbers

 Μάσκα κωδικού: Καθορίστε την μορφή του κωδικού των serial numbers για τα είδη που έχουν διαχείριση σε serial partners. Ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων είναι εικοσιπέντε (25) και μπορεί να είναι αριθμητικοί (δηλώνονται με «D» και «d» για να ορισθεί το μήκος του μικρότερου αποδεκτού κωδικού), γραμματικοί (δηλώνονται με «L» και «l» αντίστοιχα) ή και αλφαριθμητικοί (δηλώνονται με «A» και «a» αντίστοιχα).
 Γρήγορη καταχώρηση σε κείμενο: Καθορίστε αν θα γίνεται ή όχι γρήγορη καταχώρηση του serial number στα παραστατικά αγοράς εισάγοντας των κωδικό του στην επιλογή «Κείμενο».
 Έλεγχος υπαρκτότητας κατά την εισαγωγή: Ορίστε αν θα γίνεται έλεγχος και με ποιο τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση) της υπαρκτότητας του κωδικού του serial number κατά την εισαγωγή του στην εφαρμογή.
 Έλεγχος διαθεσιμότητας: Ορίστε αν θα γίνεται έλεγχος και με ποιο τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση) της διαθεσιμότητας του serial number.  

Συσκευασίες

Οι τρεις παρακάτω παράμετροι αφορούν τις συσκευασίες αγροτικών προϊόντων και τον υπολογισμό καθαρού βάρους (Ποσότητα) από μικτό βάρος (Ποσότητα 2).

 Διαχείριση δύο συσκευασιών: Καθορίστε αν επιτρέπεται η διαχείριση των ειδών σε δύο συσκευασίες.

.

Σελίδα «6»

 Διαχείριση ξένων υλών: Καθορίστε αν θα λαμβάνονται υπόψη οι ξένες ύλες στα είδη που έχουν διαχείριση σε συσκευασία.
 Διαχείριση υγρασίας: Καθορίστε αν στις συσκευασίες ειδών θα λαμβάνεται υπόψη και το ποσοστό υγρασίας.

.

Περιγραφές πεδίων

Ορίστε την περιγραφή, την ετικέτα και τον τίτλο κάθε πεδίου. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα σταθερά στοιχεία των ειδών.

.

Αθροιστές

Η εφαρμογή σας παρέχει την δυνατότητα να καθορίσετε για κάθε έναν από τους διαθέσιμους 16 αθροιστές που υπάρχουν, το πεδίο βάση του οποίου θα ενημερώνονται και να δηλώσετε αν τα στοιχεία τους θα μεταφέρονται από την μία χρήση στην άλλη. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των ειδών.

.

Προηγούμενο

Γενικές παράμετροι

Επόμενο

Υπηρεσίες