Δόσεις καρτών

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των δόσεων των τραπεζικών καρτών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για την χρονική περίοδο που καθορίσατε προβάλλονται για τα παραστατικά πωλήσεων, που στην είσπραξη τους έχουν ταμειακό στοιχείο τραπεζική κάρτα, τα παρακάτω στοιχεία:

 η ημερομηνία,
 το ταμειακό στοιχείο,
 η τράπεζα,
 το ποσοστό προμήθειας,
 η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού,
 το παραστατικό,
 η αξία κίνησης,
 το πλήθος των δόσεων,
 ο αριθμός και το ποσό της δόσης,
 η αξία προμήθειας και
 το τελικό ποσό δόσης αφού αφαιρεθεί το ποσό της προμήθειας.

.

Τα παραστατικά λειτουργούν σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων της σχετικής κίνησης του πελάτη.

.