Ευρετήριο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ευρετηρίου των ειδών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε είδος είναι:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η σύνθεση,
 το ποσοστό ΦΠΑ,
 το χαρακτηριστικό 1 & 2,
 η κατηγορία e-shop,
 η μονάδα μέτρησης,
 ο προμηθευτής,
 ο κατασκευαστής,
 η προέλευση και
 η θέση / ράφι.

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.