Αιτιολογίες ενεργειών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ορίσετε τις συνήθεις αιτιολογίες που συνδέονται με τις ενέργειες C.R.M.. Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση των πεδίων «Παρατήρηση» και «Παρατήρηση 2» στα στοιχεία ενεργειών C.R.M. (C.RM. – Ενέργειες – Στοιχεία ενεργειών).

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για την δημιουργία αιτιολογίας εισάγετε κωδικό και περιγραφή.

.

Προηγούμενο

Πίνακες χρήστη 1-5