Κινήσεις εξοπλισμού

Η εργασία σας επιτρέπει την καταχώρηση, προβολή και διαγραφή των κινήσεων του εξοπλισμού καθώς και την άμεση καταχώρηση παραστατικών παροχής και δαπανών.

.

Καρτέλα «Σταθερά»

Σελίδα «1»

 Τίτλος: Εισάγετε τον τίτλο της κίνησης του εξοπλισμού.
 Έναρξης: Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα έναρξης της κίνησης.
 Λήξη: Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα λήξης της κίνησης
 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του εξοπλισμού.
 Περιγραφή: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του εξοπλισμού, εισάγετε την περιγραφή του. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του προηγούμενου πεδίου.
 Τύπος κίνησης: Εισάγετε τον τύπο κίνησης του εξοπλισμού επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα (Πίνακες – Εξοπλισμός – Τύποι κινήσεων).
 Κατάσταση: Εισάγετε την κατάσταση κίνησης του εξοπλισμού επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα (Πίνακες – Εξοπλισμός – Καταστάσεις κινήσεων).
 Πρόσωπο: Εισάγετε το πρόσωπο που συνδέεται με την κίνηση. Αν ο εξοπλισμός είναι συσχετισμένος με πρόσωπο, τότε προτείνεται το πρόσωπο αυτό στην κίνηση.
 Πελάτης: Εισάγετε τον πελάτη που συνδέεται με την κίνηση.
 Υποκατάστημα: Εισάγετε το υποκατάστημα του πελάτη που συνδέεται με την κίνηση.
 Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του πελάτη, εισάγετε την επωνυμία του. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Πελάτης».
 Επαφή: Εισάγετε την επαφή του πελάτη που συνδέεται με την κίνηση.
 Υπενθύμιση: Επιλέξτε τον χρόνο υπενθύμισης της κίνησης.
 Χρώμα: Καθορίστε το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζεται η κίνηση στο ημερολόγιο εξοπλισμού. Αν η «Κατάσταση» έχει χρώμα τότε αυτό τίθεται ως χρώμα της κίνησης. Αν ο «Τύπος κίνησης» έχει και αυτός καθορισμένο χρώμα τότε αυτό υπερτερεί του χρώματος της κατάστασης.
 Παρατήρηση: Εισάγετε παρατηρήσεις που αφορούν την κίνηση.
 Παρατήρηση 2: Εισάγετε περαιτέρω παρατηρήσεις που αφορούν την κίνηση.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Συμπληρώστε στο πεδίο οποιαδήποτε σχόλιο/πληροφορία αφορά την κίνηση εξοπλισμού.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Μπορείτε να «ανεβάσετε» έγγραφα που συνδέονται με την κίνηση του εξοπλισμού. Έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους, να «ανεβάσετε» αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Πεδία χρήστη»

Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, καταχώρησης ημερομηνίας και πινάκων που αφορούν πρόσθετα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήση. Η δημιουργία πινάκων γίνεται από την εργασία (Πίνακες – Εξοπλισμός – Πίνακες χρήστη).

.

Καρτέλα «Παροχές»

Έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε και να συνδέσετε παραστατικά παροχής με την κίνηση του εξοπλισμού. Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια συν και πλην για να προσθέσετε και να αφαιρέσετε υπάρχουσα παραστατικά παροχής. Για την δημιουργία νέου παραστατικού επιλέγετε «Νέα εγγραφή» ενώ για την προβολή του επιλέγετε «Στοιχεία». Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία νέου παραστατικού είναι η σύνδεση της κίνησης με πελάτη.

.

Καρτέλα «Δαπάνες»

Έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε και να συνδέσετε παραστατικά δαπάνης με την κίνηση του εξοπλισμού. Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια συν και πλην για να προσθέσετε και να αφαιρέσετε υπάρχουσα παραστατικά δαπανών. Για την δημιουργία νέου παραστατικού επιλέγετε «Νέα εγγραφή» ενώ για την προβολή του επιλέγετε «Στοιχεία».

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες εργασίες:

 Έμμεσα στοιχεία εξοπλισμού [F2]
 Ιστορικό κινήσεων [F4]
 Επανάληψη κίνησης [F9]

.