Κινήσεις πελατών

Η εργασία σας επιτρέπει την καταχώρηση κινήσεων των πελατών που δεν συνδέονται με τις πωλήσεις και την προβολή όλων των καταχωρημένων κινήσεων. Ακολουθούν τα πεδία που συμπληρώνονται για την εγγραφή νέας κίνησης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Σελίδα «1»

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία κίνησης. Η εφαρμογή προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της κίνησης.
 Κωδικός κίνησης: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της κίνησης.
 Σειρά: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Αριθμός: Αν η αρίθμηση της σειράς δεν είναι αυτόματη εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού.
 Παραστατικό: Εισάγετε τα στοιχεία του παραστατικού.
 Υποκατάστημα: Το πεδίο εμφανίζει το υποκατάστημα που επιλέξατε κατά την εισαγωγή σας στην εφαρμογή.
 Πελάτης: Εισάγετε τον κωδικό του πελάτη. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της κίνησης.
 Υποκατάστημα: Εισάγετε το υποκατάστημα του πελάτη.
 Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του πελάτη εισάγετε την επωνυμία του. Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή του κωδικού πελάτη.
 Πωλητής: Αν ο χρήστης είναι δεμένος με πρόσωπο που είναι πωλητής, τότε αυτός δηλώνεται σαν πωλητής της κίνησης. Σε αντίθετη περίπτωση το πεδίο συμπληρώνεται με τα στοιχεία του πωλητή που είναι δηλωμένος στα στοιχεία του πελάτη. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε πωλητή επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα. Οι τιμές του πίνακα ορίζονται στην εργασία (Διαθέσιμοι πόροι – Ανθρώπινοι πόροι – Στοιχεία προσώπων).
 Τρόπος πληρωμής: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα. Ο καθορισμός των τιμών γίνεται στην εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Τρόποι πληρωμής).
 Ταμειακό στοιχείο: Το πεδίο αναφέρεται στο ταμειακό στοιχείο των κινήσεων που προέρχονται από τα παραστατικά ταμείου.
 Αριθμός δόσεων: Το πεδίο αναφέρεται στον αριθμό δόσεων όταν το ταμειακό στοιχείο της κίνησης, που προέρχεται από τα παραστατικά ταμείου, είναι τραπεζική κάρτα.
 Νόμισμα: Προτείνεται το νόμισμα συναλλαγής του πελάτη.
 Ισοτιμία: Αν το νόμισμα που επιλέξατε είναι το κύριο η, ισοτιμία έχει προκαθορισμένη τιμή ένα (1). Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται αναζήτηση για την τιμή ισοτιμίας με βάση την ημερομηνία κίνησης. Αν δεν βρεθεί η τιμή ισοτιμίας τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και θα πρέπει να οριστεί από τον χρήστη.
 Καθαρή αξία: Εισάγετε την καθαρή αξία της κίνησης στο νόμισμα συναλλαγής του πελάτη.
 Καθαρή αξία (EUR): Το πεδίο εμφανίζει την αξία της κίνησης στο κύριο νόμισμα.
 Άλλα έξοδα: Εισάγετε την αξία άλλων εξόδων που επιβαρύνουν την κίνηση στο νόμισμα συναλλαγής του πελάτη.
 Άλλα έξοδα (EUR): Το πεδίο εμφανίζει την αξία των άλλων εξόδων στο κύριο νόμισμα.
 Αξία ΦΠΑ: Εισάγετε την αξία του ΦΠΑ στο νόμισμα συναλλαγής του πελάτη.
 Αξία ΦΠΑ (EUR): Το πεδίο εμφανίζει την αξία του ΦΠΑ στο κύριο νόμισμα.
 Αξία κίνησης: Εισάγετε την αξία της κίνησης στο νόμισμα συναλλαγής του πελάτη.
 Αξία κίνησης (EUR): Το πεδίο εμφανίζει την αξία της κίνησης στο κύριο νόμισμα.
 Αιτιολογία, Αιτιολογία 2: Συμπληρώστε τα πεδία με σχετικές με την κίνηση πληροφορίες. Όταν η κίνηση προέρχεται από άλλο κύκλωμα, τα στοιχεία που συμπληρώνουν τα πεδία ορίζονται από τις σχετικές παραμέτρους στο οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Παραστατικών – Παραστατικά πώλησης).
 Αντιστίχιση: Το πεδίο αφορά τα παραστατικά ταμείου. Αν η τιμή του πεδίου είναι «ΝΑΙ» τότε η κίνηση του πελάτη θα αντιστοιχιθεί αυτόματα έναντι του συνολικού υπολοίπου του. Σε αντίθετη περίπτωση η αντιστοίχιση της κίνησης θα πρέπει να γίνει από τον χρήστη μέσω της σχετικής εργασίας (Συναλλασσόμενοι – Πελάτες – Αντιστοιχίσεις κινήσεων). Η τιμή του πεδίου ορίζεται από τον τρόπο συμπλήρωσης του αντίστοιχου πεδίου στα στοιχεία του πελάτη αλλά υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Συναλ/κή διαφορά: Αν η κίνηση είναι σε ξένο νόμισμα το πεδίο ενημερώνεται από την αντίστοιχη εργασία (Συναλλασόμμενη – Πελάτες – Εργασίες – Συναλλαγματικές διαφορές).
 Αξία κάλυψης: Το πεδίο ενημερώνεται κατά την αντιστοίχιση της κίνησης και αναφέρεται στο ποσό της κίνησης που έχει καλυφθεί.
 Ακάλυπτη αξία: Το πεδίο ενημερώνεται κατά την αντιστοίχιση της κίνησης και αναφέρεται στο ποσό της κίνησης που δεν έχει καλυφθεί.

.

Σελίδα «2»

Άλλα στοιχεία

 Κερδισμένοι πόντοι: Το πεδίο αναφέρεται στο πλήθος των κερδισμένων πόντων του πελάτη και ενημερώνονται όταν η κίνηση δημιουργείται από παραστατικό πώλησης, με βάση τα στοιχεία της διαχείρισης πόντων.
 Εξαργυρωμένοι πόντοι: Το πρώτο πεδίο αφορά το πλήθος των εξαργυρωμένων πόντων του πελάτη και το δεύτερο την αξία των εξαργυρωμένων πόντων του. Τα πεδία ενημερώνονται όταν η κίνηση δημιουργείται από παραστατικά πώλησης, με βάση τα στοιχεία της διαχείρισης πόντων.
 Αξία δώρων: Τα πεδία ενημερώνονται όταν η κίνηση δημιουργείται από παραστατικό πώλησης, με την αξία των ειδών και των υπηρεσιών που αποτελούν δώρα. Το πρώτο πεδίο αναφέρει την αξία στο νόμισμα συναλλαγής του πελάτη και το δεύτερο στο κύριο νόμισμα.
 Αξία εγγυοδοσίας: Το πεδίο ενημερώνεται όταν η κίνηση δημιουργείται από παραστατικό πώλησης, με την αξία των κινήσεων αποθεμάτων με τύπο «Εγγυοδοσία». Το πρώτο πεδίο αναφέρει την αξία στο νόμισμα συναλλαγής του πελάτη και το δεύτερο στο κύριο νόμισμα.

.

Στοιχεία παραγγελίας

 Αρχική αξία: Το πεδίο αφορά τις κινήσεις παραγγελιών και αναφέρεται στην αρχική αξία της παραγγελίας. Το πρώτο πεδίο αναφέρει την αξία στο νόμισμα συναλλαγής του πελάτη και το δεύτερο στο κύριο νόμισμα.
 Ακυρωμένη αξία: Το πεδίο ενημερώνεται από το άθροισμα των αντίστοιχων πεδίων που έχουν υπολογιστεί στο παραστατικό πώλησης και αφορά την ακύρωση παραγγελίας. Το πρώτο πεδίο αναφέρει την αξία στο νόμισμα συναλλαγής του πελάτη και το δεύτερο στο κύριο νόμισμα.
 Παράδοση: Τα πεδία αναφέρονται στην ημερομηνία και ώρα παράδοσης της παραγγελίας αντίστοιχα και ενημερώνονται από σχετική κίνηση.
 Εκτελεσμένη: Όταν η παραγγελία εκτελεστεί πλήρως η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ».

.

Στοιχεία δελτίου αποστολής

 Τιμολογημένη αξία: Το πεδίο αφορά μόνο τις κινήσεις των δελτίων αποστολής που προέρχονται από παραστατικά πωλήσεων. Το πρώτο πεδίο αναφέρει την τιμολογημένη αξία στο νόμισμα συναλλαγής του πελάτη και το δεύτερο στο κύριο νόμισμα.
 Τιμολογημένη: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση/παραστατικό έχει τιμολογηθεί.

.

 Εκτυπωμένη: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση/παραστατικό έχει εκτυπωθεί.
 Ακυρωμένη: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση/παραστατικό έχει ακυρωθεί.
 Ενημέρωση λογιστικής: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση/παραστατικό έχει δημιουργήσει άρθρα στην λογιστική.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Προσθέσετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία και σημείωση αφορά την κίνηση του πελάτη.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Εισάγετε τα έγγραφα που συνδέονται με την κίνηση του πελάτη. Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Πεδία χρήστη»

Χρησιμοποιήστε τα πεδία για την καταχώρηση στοιχείων που αφορούν τον πελάτη. Δίνονται πεδία, ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, καταχώρησης ημερομηνίας και πινάκων. Η δημιουργία πινάκων γίνεται από την επιλογή (Πίνακες – Πελάτες – Πίνακες χρήστη).

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες.

 Έμμεσα στοιχεία πελάτη [F2]
 Ανάλυση διακανονισμού τρόπου πληρωμής
 Έμμεσα στοιχεία σχετικής εγγραφής [F7]
 Στοιχεία άρθρων λογιστικής [F8]
 Αλλαγή κατάστασης εκτυπωμένου

.