Χαρακτηριστικό 1 & 2 ενεργειών

Μέσω της εργασίας μπορείτε να δημιουργήσετε τους πίνακες των χαρακτηριστικών 1& 2 των ενεργειών C.R.M.. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων στην εργασία (C.R.M. – Ενέργειες – Στοιχεία ενεργειών).

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για την κάθε χαρακτηριστικό δηλώστε κωδικό και περιγραφή. Τα στοιχειά της κατηγορίας «Χαρακτηριστικό 2» μπορούν να αντιστοιχηθούν με κάποιο της κατηγορίας «Χαρακτηριστικό 1».

.