Ενημέρωση αγορών από υποκατάστημα

Χρησιμοποιήστε την εργασία στο κεντρικό για την εισαγωγή των παραστατικών αγοράς από τα υποκαταστήματα. Μαζί με τα παραστατικά μεταφέρονται οι εισπράξεις τους και οι ενημερωμένες σχετικές εγγραφές myDATA. Η μεταφορά μιας ενημερωμένης εγγραφής myDATA μπορεί να γίνει και μετά την μεταφορά του σχετικού παραστατικού.

Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του υποκαταστήματος, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων.

Τα πεδία των ημερομηνιών αναφέρονται στο χρονικό διάστημα για το οποίο θα εκτελεστεί η εργασία.

Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας.

Στο πεδίο «Έως ημερομηνία» προτείνεται η μεγαλύτερη ημερομηνία ανάμεση στην login και την τελευταία ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας.

Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

.