Ευρετήριο

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ευρετηρίου των παραστατικών παραγωγής κατά ημερομηνία.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε παραστατικό είναι:

 η ημερομηνία και ο κωδικός του,
 ο τύπος του παραστατικού,
 ο κωδικός και η περιγραφή της προδιαγραφής,
 ο κωδικός και η περιγραφή του παραγόμενου,
 ο αποθηκευτικός χώρος παραγωγής,
 η παρατήρηση,
 η ποσότητα που κυρίως παραγόμενου,
 το κόστος παραγωγής,
 η κατάσταση και αν είναι ή όχι εκτυπωμένο.

.

Ο κωδικός των παραστατικών, των προδιαγραφών και των ειδών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.