Εικόνα αξιογράφων

 

Η εργασία προβάλλει την στατιστική, οικονομική παρουσίαση των αξιογράφων. Τα δεδομένα διαμορφώνονται από τα κριτήρια που θα εφαρμόσετε (υποκατάστημα και χρονική περίοδο). Για την επιλογή περισσοτέρων του ενός μήνα επιλέξτε το πλήκτρο [Ctrl] και ταυτόχρονα τους μήνες του επιθυμείτε.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται αφορούν:

 την συνολική αξία των αγορών/δαπανών
 την αξία των αγορών των ειδών
 την αξία των δαπανών
 την αξία των παραγγελιών
 την αξία των δελτίων παραλαβής και
 την αξία των επιστροφών.

Τα δεδομένα της παρουσίασης μπορούν:

 να σταλούν προς εκτύπωση, επιλογή «Εκτυπωτής»
 να αποθηκευτούν σε αρχείο PDF, επιλογή «Σε αρχείο..»

.

Προηγούμενο

Εξερεύνηση κινήσεων