Στοιχεία εξοπλισμού

Ενότητα «Σταθερά»

.

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

.

Σελίδα «1»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του εξοπλισμού με την μορφή που έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Εξοπλισμός). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση του εξοπλισμού και κύριο χαρακτηριστικό είναι η μοναδικότητα του.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του εξοπλισμού.
 Βοηθ. κωδικός: Εισάγετε τον βοηθητικό κωδικό του εξοπλισμού. Η μοναδικότητα του εξαρτάται από σχετική παράμετρο στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Εξοπλισμός).
 Υποκατάστημα: Εισάγετε το υποκατάστημα στο οποίο βρίσκεται ο εξοπλισμός. Η εφαρμογή προτείνει το υποκατάστημα που επιλέξατε κατά την είσοδο σας σε αυτή. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση του εξοπλισμού.
 Χαρακτηριστικό 1: Εισάγετε τον πρώτο χαρακτηριστικό του εξοπλισμού επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Εξοπλισμός – Χαρακτηριστικό 1). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση του εξοπλισμού.
 Χαρακτηριστικό 2: Εισάγετε τον δεύτερο χαρακτηριστικό του εξοπλισμού επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Εξοπλισμός – Χαρακτηριστικό 2). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση του εξοπλισμού.
 Τύπος: Εισάγετε τον τύπο του εξοπλισμού επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές (αυτοκίνητο, ηλεκτρονική συσκευή, μηχάνημα, αίθουσα ή άλλο).
 Συσχετισμός: Καθορίστε αν υπάρχει ή όχι κάποιου είδους συσχετισμός (όχι, με πρόσωπο, με πελάτη ή βάση προγραμματισμού) για τον εξοπλισμό.
 Πρόσωπο: Αν στο προηγούμενο πεδίο, έχετε επιλέξει «Πρόσωπο», εισάγετε το πρόσωπο που συσχετίζεται με τον εξοπλισμό. Αν ο χρήστης είναι «δεμένος» με πρόσωπο, τότε αυτό εισάγεται σαν πρόσωπο της κίνησης του εξοπλισμού.
 Πελάτης: Αν έχετε δηλώσει πως ο εξοπλισμός συσχετίζεται με πελάτη, εισάγετε τον κωδικό του.
 Υποκατάστημα: Αν έχετε δηλώσει πως ο εξοπλισμός συσχετίζεται με πελάτη, εισάγετε τον κωδικό του υποκαταστήματος του πελάτη που συνδέεται με τον εξοπλισμό.
 Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του πελάτη, εισάγετε την επωνυμία τους. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του κωδικού του πελάτη.
 Προμηθευτής: Αν έχετε δηλώσει πως ο εξοπλισμός συσχετίζεται με προμηθευτή, εισάγετε τον κωδικό του.
 Υποκατάστημα: Αν έχετε δηλώσει πως ο εξοπλισμός συσχετίζεται με προμηθευτή, εισάγετε τον κωδικό του υποκαταστήματος του προμηθευτή που συνδέεται με τον εξοπλισμό.
 Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του προμηθευτή, εισάγετε την επωνυμία τους. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του κωδικού του προμηθευτή.
 Έλεγχος κινήσεων: Αν δεν επιθυμείτε να επιτρέπονται όλες οι κινήσεις στο συγκεκριμένο εξοπλισμό επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή από τον σχετικό πίνακα.
 Εικόνα: Εισάγετε ένα αρχείο εικόνας του εξοπλισμού.
 Παρατήρηση: Εισάγετε λοιπές πληροφορίες για τον εξοπλισμό.
 Αριθμός αυτοκινήτου: Αν ο τύπος του εξοπλισμού είναι «Αυτοκίνητο» εισάγετε τον αριθμό του αυτοκινήτου.
 Serial number: Αν ο τύπος του εξοπλισμού είναι «ηλεκτρονική συσκευή» ή «μηχάνημα» εισάγετε το σχετικό serial number.
 Ημερομηνία αγοράς: Εισάγετε την ημερομηνία αγοράς του εξοπλισμού.
 Εγγύηση: Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης της εγγύησης του εξοπλισμού.
 Οντότητα παγίου: Αν ο εξοπλισμός είναι πάγιο εισάγετε τον κωδικό της οντότητας.
 Περιγραφή: Το πεδίο συμπληρώνεται, κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Οντότητα παγίου», με την ημερομηνία ένταξης της οντότητας του παγίου που επιλέχθηκε στο προηγούμενο πεδίο.
 Άλλα στοιχεία: Εισάγετε περαιτέρω πληροφορίες για τον εξοπλισμό.
 Αρχική εγγραφή: Το πεδίο αναφέρεται στην αρχική ημερομηνία καταχώρησης του εξοπλισμού και ενημερώνεται αυτόματα.
 Τελευταία μεταβολή: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία τελευταίας μεταβολής του εξοπλισμού και ενημερώνεται αυτόματα.
 Τελευταία κίνηση: Το πεδίο ενημερώνεται με την ημερομηνία της τελευταίας κίνησης του εξοπλισμού.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Συμπληρώστε στο πεδίο οποιαδήποτε σχόλιο/πληροφορία αφορά τον εξοπλισμό. Αν η σχετική παράμετρος στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Εξοπλισμός) είναι ενεργοποιημένη τα σχόλια του εξοπλισμού θα εμφανίζονται κατά την επιλογή του στις κινήσεις εξοπλισμού.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Μπορείτε να «ανεβάσετε» έγγραφα που συνδέονται με τον εξοπλισμό. Έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους, να «ανεβάσετε» αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Πεδία χρήστη»

Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, καταχώρησης ημερομηνίας και πινάκων που αφορούν πρόσθετα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήση. Η δημιουργία πινάκων γίνεται από την εργασία (Πίνακες – Εξοπλισμός – Πίνακες χρήστη).

.

Ενότητα «Κινήσεις»

Σας δίνεται η δυνατότητα προβολής των κινήσεων του εξοπλισμού. Για προβολή των λεπτομερειών μια κίνησης γίνεται με κλικ.

.

Table

Description automatically generated

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες του εξοπλισμού.

 Ημερολόγιο [F2]
 Δαπάνες [F3], εμφανίζεται ένας browser των παραστατικών δαπανών που είναι συνδεδεμένα με τον εξοπλισμό.
 Εκτυπώσεις ημερολογίου, ημερολογίου δαπανών και στατιστική δαπανών.

.

.