Αριθμοδείκτες πελατών

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των αριθμοδεικτών των πελατών. Για κάθε πελάτη που θα ορίσετε προβάλλονται:

 ο κωδικός και η επωνυμία,
 το υπόλοιπο,
 τα εκκρεμή αξιόγραφα,
 τα εκκρεμή αξιόγραφα που έχουν εκδότη τον πελάτη,
 τα ληξιπρόθεσμα αξιόγραφα,
 το ανοικτό υπόλοιπο,
 οι ημέρες ηλικίας υπολοίπου,
 οι ημέρες χρόνου αποπληρωμής,
 ο συνολικός τζίρος,
 το κόστος πωληθέντων,
 το μικτό αποτέλεσμα,
 το ποσοστό του μικτού κέρδους,
 η αξία των εκπτώσεων και
 το ποσοστό των εκπτώσεων επί του συνολικού τζίρου.

Ο κωδικός του πελάτη λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.